Zamyslenie na deň 12.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 33,1-23

1  Hospodin riekol Mojžišovi: Choď, odíď odtiaľto ty i ľud, ktorý si vyviedol z Egypta, do krajiny, ktorú som prísahou Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi zasľúbil dať tvojmu potomstvu;   2  pred tebou pošlem anjela a vyženiem Kanaáncov, Amorejcov, Chetejcov, Perízejcov, Chivijcov a Jebúsejcov.   3  Choď do krajiny oplývajúcej mliekom a medom. Ja však nepôjdem s tebou, aby som ťa cestou nezničil, keďže si tvrdohlavým ľudom.   4  Keď ľud počul tieto tvrdé slová, začal smútiť a nikto nevzal na seba svoje šperky.   5  Hospodin však riekol Mojžišovi: Povedz Izraelcom: Ste ľudom tvrdohlavým; keby som len na okamih šiel s tebou, musel by som ťa zničiť; teraz však zlož svoje šperky zo seba a uvidím, ako s tebou naložím.   6  Izraelci postŕhali svoje šperky pri vrchu Chóréb.

7  Potom vzal Mojžiš stan a rozložil ho vonku mimo tábora, ďaleko od tábora a nazval ho stánkom stretnutia; keď niekto hľadal Hospodina, vyšiel ku svätostánku, ktorý bol mimo tábora.   8  Kedykoľvek Mojžiš vychádzal k stánku, všetok ľud povstal, každý sa postavil ku vchodu do svojho stanu a hľadeli za Mojžišom, kým nevošiel do stánku.   9  Vždy, keď Mojžiš vošiel do stánku, zostúpil oblakový stĺp, zastal pri vchode do stánku a Hospodin hovoril s Mojžišom.   10  Všetok ľud však videl stáť oblakový stĺp pri vchode do stánku; všetok ľud vstal a klaňal sa, každý pri vchode do svojho stanu.   11  Hospodin hovoril s Mojžišom tvárou v tvár, ako sa človek rozpráva so svojím priateľom; potom sa vrátil do tábora; ale jeho služobník, mládenec Józua, syn Núnov, sa nevzdialil zo stánku.

12  Mojžiš povedal Hospodinovi: Pozri, Ty mi vravíš: Veď tento ľud! Nedal si mi však vedieť, koho pošleš so mnou, hoci si riekol: Poznám ťa podľa mena, a našiel si aj priazeň v mojich očiach.   13  Teraz však, ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, daj mi, prosím, poznať svoje cesty, nech Ťa poznám, aby som našiel priazeň v Tvojich očiach, a ber ohľad na to, že tento národ je Tvojím ľudom.   14  On riekol: Osobne pôjdem pred tebou a dovediem ťa k odpočinku.   15  Povedal Mu: Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!   16  Veď po čom možno poznať, že som našiel priazeň v Tvojich očiach, ja i Tvoj ľud? Či nie po tom, že Ty pôjdeš s nami? Tak mňa a Tvoj ľud bude možné odlíšiť od ostatných národov, ktoré sú na povrchu zeme!   17  Hospodin riekol Mojžišovi: Aj toto, čo si vravel, urobím preto, lebo si našiel priazeň v mojich očiach a poznám ťa podľa mena.   18  On však povedal: Ukáž mi svoju slávu!   19  Hospodin riekol: Celú svoju slávu predvediem pred tebou a vyslovím pred tebou svoje meno: Hospodin. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.   20  Potom riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo človek ma neuvidí, ak má ostať nažive.   21  Hospodin riekol: Hľa, tu pri mne je miesto, postav sa na skalu!   22  Keď bude prechádzať moja sláva, uložím ťa do skalnej trhliny a prikryjem ťa svojou dlaňou, kým neprejdem.   23  Potom odtiahnem svoju dlaň a uvidíš mi chrbát, ale moju tvár nebude vidieť.


Kráčať s Bohom. Už mnohokrát som sa v osobnom, každodennom živote pristihol, že kráčam akosi bez Boha. Nemám však na mysli to, že by som v ten deň nečítal Božie Slovo, či sa nemodlil. To áno. Avšak akosi som Mu nedovolil, aby ma viedol, smeroval, či dokonca rozhodoval. A nie vždy to dopadlo dobre. Sledovanie vlastných plánov, cieľov nás veľakrát môže viesť na cestu sebectva, pýchy, nelásky, neporozumenia, neochoty slúžiť. Božou túžbou je, aby sme boli Jeho nástrojmi v Jeho pláne záchrany. Záchrany našej, ale aj ostatných. Veď to je dôvodom, prečo sa aj Kristus vzdal slávy, ponížil sa a bol poslušný Svojmu Otcovi, a to až do smrti na kríži! Urobil to pre mňa, pre teba a pre každého človeka. Zomrel, aby sme my mohli žiť. Boh chce byť súčasťou nášho života, našej práce, našej školy, rodiny i voľného času. Chce byť s nami. Chce nám radiť, viesť nás, aby sa nám dobre vodilo a aby evanjeliom cez nás oslovil ostatných, ktorých stretávame. Mojžiš chcel poznať Hospodinove cesty. Túžil po Jeho prítomosti. A to až tak, že odmietal kamkoľvek ísť bez Neho. Povedal Mu: „Ak by si nešiel osobne predo mnou, neveď nás odtiaľto!“ A chcel ešte viac. Túžil Ho poznať viac. Chcel vidieť Jeho slávu. Pýtam sa sám seba i nás: Ako kráčame s Bohom my? S Ním, či bez Neho? Tak poďme za Ním a túžme vidieť Jeho slávu! Náš život i ľudí okolo nás sa zmení na nepoznanie.
Autor: Peter Michalčík
Pieseň: ES 484


Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť. Ámos 5,14

Všetko nech sa deje medzi vami v láske! 1.Korintským 16,14


MATÚŠ 22,1-14 :: MODLÍME SA ZA: KRASKOVO (RI)