Zamyslenie na deň 11.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 32,15-35

15  Nato sa Mojžiš obrátil, zostúpil z vrchu a v ruke mal dve dosky svedectva, dosky popísané na oboch stranách; popísané boli z jednej i z druhej strany.   16  Dosky boli Božím dielom i písmo bolo Božím písmom vyrytým na doskách.   17  Keď však Józua počul krik ľudu, povedal Mojžišovi: V tábore je vojnový pokrik.   18  On povedal: To nie je pokrik víťazstva, ani hlas kriku porážky; hlas veseliacich sa počujem.   19  Keď sa priblížil k táboru a videl teľa a tanec, rozhneval sa Mojžiš, odhodil dosky z rúk a rozbil ich pod vrchom.   20  Vzal teľa, ktoré urobili, spálil ho a rozdrvil na prach, vysypal ho na vodu a dal piť Izraelcom.   21  Potom Mojžiš povedal Áronovi: Čo ti urobil tento ľud, že si priviedol naň taký veľký hriech?   22  Áron odpovedal: Nech sa nehnevá môj pán! Ty poznáš tento ľud, že je náchylný k zlému.   23  Povedali mi: Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo sa prihodilo Mojžišovi, tomu mužovi, ktorý nás vyviedol z Egypta;   24  povedal som im teda: Kto má zlato, postŕhaj si ho; dali mi ho, hodil som ho do ohňa a vyšlo toto teľa.   25  Keď Mojžiš videl, že ľud je neviazaný, lebo mu Áron popustil uzdy na výsmech jeho protivníkov,   26  Mojžiš zostal v bráne tábora a povedal: Kto je Hospodinov, sem sa ku mne! Nato sa zhromaždili k nemu všetci Lévíjci.   27  Povedal im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Nech si každý pripáše svoj meč na bedrá, prejdite sem a tam v tábore, od jednej brány k druhej a zabite každý svojho brata, každý svojho priateľa a každý svojho príbuzného.   28  Lévíjci urobili tak, ako im prikázal Mojžiš; v ten deň padlo z ľudu asi tisíc mužov.   29  Potom Mojžiš povedal: Dnes ste sa zasvätili do služby Hospodinovej, a to každý za cenu svojho syna alebo svojho brata, aby ste dnes dostali požehnanie.   30  Na druhý deň Mojžiš povedal ľudu: Spáchali ste veľký hriech, preto teraz vystúpim k Hospodinovi, azda budem môcť získať zmierenie za váš hriech.   31  Mojžiš sa vrátil k Hospodinovi a povedal: Ach, tento ľud spáchal veľký hriech; urobil si zlatého boha.   32  Teraz však, ak môžeš, odpusť im hriech; ak nie, vytri ma, prosím, zo svojej knihy, ktorú si napísal!   33  Hospodin riekol Mojžišovi: Každého, kto zhrešil proti mne, vytriem zo svojej knihy.   34  Teraz však choď, veď ľud, kam som ti prikázal, a hľa, môj anjel pôjde pred tebou. Avšak v deň svojho trestu na nich potrestám ich hriech.   35  Hospodin ranil ľud, pretože urobil teľa, ktoré zhotovil Áron.


O dôvere, radikálnej viere a zlomenom srdci. Aký je náš každodenný život viery? Otázka, ktorú si kladiem často. Pán Boh nás túži viesť. Chce, aby sme Ho vo svojom živote nasledovali, slúžili Mu a vo všetkom Mu dôverovali. ­Avšak každodenný život, jeho ruch, mnoho povinností, skúšok, ťažkostí, či naše vlastné záujmy, túžba po spokojnom, komfortnom živote, moci, peniazoch aj zábave spôsobujú, že Boha veľakrát nepočujeme. Miesto Neho sa začneme upierať na tento svet a v ňom hľadať istotu i naplnenie. Izrael prestal Bohu dôverovať, keď sa Mojžiš od Hospodina nevracal. Dôverujeme a spoliehame sa na Hospodina aj vtedy, keď je ťažko? Alebo sa nám zdá, že je ďaleko, že nás nepočuje, že nás opustil? Dôvera sa však musí prejaviť v činnej viere. Tú Hospodin očakával aj od Svojho ľudu. Očakávanie bolo až také radikálne, že ten, kto sa v ten deň nepostavil na stranu Hospodina, padol. A zomrelo asi tisíc mužov – bratov, priateľov, príbuzných. Ako sa prejavuje naša viera? Sme v nej nekompromisní? Postavíme sa vždy na Božiu stranu? Je tu ešte jedna otázka. Najdôležitejšia. Tá o našom srdci. To Mojžišovo bolo milujúce Hospodina i svoj ľud. „Odpusť im hriech; ak nie, vytri ma, prosím, zo Svojej knihy.“ Jeho srdce bolo zlomené pre jeho ľud. Neposlušný a neverný ľud. Čo sme ochotní obetovať za druhých my?
Autor. Peter Michalčík
Pieseň: ES 311


Ámos povedal: Ach Hospodine, Pane, odpusť! Ako obstojí Jákob, veď je primalý? I oľutoval to Hospodin a riekol: Nestane sa! Ámos 7,2-3

V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. Efezským 6,18


JÁN 6,47-56 :: MODLÍME SA ZA: KRÁĽOVCE – KRNIŠOV (HO)