Zamyslenie na deň 13.7.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.MOJŽIŠOVA 34,1-17

1  Hospodin riekol Mojžišovi: Vyteš si dve kamenné dosky, podobné prvým; na dosky napíšem slová, ktoré boli na prvých doskách, ktoré si rozbil;   2  buď pripravený na ráno. Ráno vystúp na vrch Sinaj a tam na končiari vrchu sa postav predo mňa.   3  Nikto nech nevychádza s tebou a nikto nech sa neukáže na celom vrchu; ani ovca, ani dobytok nech sa nepasú naproti vrchu.   4  A on si vytesal dve kamenné dosky, ako boli prvé; keď Mojžiš včasráno vstal, vystúpil na vrch Sinaj, ako mu prikázal Hospodin, a vzal do rúk dve kamenné dosky.   5  Hospodin zostúpil v oblaku, postavil sa tam k nemu a vyslovil meno: Hospodin.   6  I prešiel Hospodin popred neho a volal: Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti,   7  zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu, ale trestá vinu otcov na synoch a na synoch synov až do tretieho a štvrtého pokolenia.   8  Tu sa Mojžiš rýchlo sklonil k zemi, klaňal sa   9  a povedal: Ak som našiel priazeň v Tvojich očiach, Pane, nech kráča môj Pán uprostred nás, lebo je to ľud tvrdohlavý; odpusť naše viny a hriechy a urob nás svojím vlastníctvom.   10  On riekol: Hľa, ja uzavriem zmluvu. Pred všetkým tvojím ľudom urobím zázraky, ktoré sa nestali na celej zemi a u všetkých národov; všetok ľud, uprostred ktorého si, uvidí dielo Hospodinovo, lebo je hrozné, čo urobím s tebou.   11  Zachovaj si, čo ti dnes prikazujem! Ja vyženiem spred teba Amorejcov, Kanaáncov, Chetejcov, Perízejcov, Chivijcov a Jebúsejcov.   12  Chráň sa uzavrieť zmluvu s obyvateľmi krajiny, do ktorej vstupuješ, aby sa ti nestali osídlom v tvojom prostredí;   13  ba rozborte ich oltáre, ich posvätné stĺpy rozlámte a ašéry povytínajte,   14  lebo nesmieš sa klaňať inému bohu, pretože Hospodin, ktorého meno je Žiarlivý, je naozaj žiarlivý Boh.   15  Neuzavieraj zmluvu s obyvateľmi krajiny, keď sa so smilnou nevernosťou oddávajú svojim bohom a obetujú svojim bohom, a keď by ťa pozvali, nejedz z ich obetí,   16  ani neber ich dcéry pre svojich synov, lebo inak by sa tvoji synovia so smilnou nevernosťou oddávali ich bohom a zviedli by aj tvojich synov k smilnej nevernosti s ich bohmi.   17  Neurob si uliatych bohov.


Druhá šanca. Medzi kresťanmi býva Stará zmluva často chápaná ako prísna a krutá kniha, plná Božieho hnevu a trestu. Je to však iba čiastočne pravda. Vždy ma na vzťahu Hospodina a Jeho ľudu fascinuje, koľkokrát Boh dokázal Izraelu odpustiť a darovať mu novú šancu na zmenu. A nebolo to iba po drobných priestupkoch! Neraz to bolo po ťažkých zločinoch, ohavnostiach a zrade. Druhú šancu dáva Svojmu ľudu Hospodin aj teraz. Po orgiastickom uctievaní zlatého teľaťa chce obnoviť dosky zákona a tým aj Svoju Zmluvu s Izraelom. Nie je to však zadarmo. V našom texte zaznieva ústami Mojžiša pokánie: „Odpusť nám naše viny a hriechy…“ Pán Boh je milostivý. Napokon hriech ľudu odpúšťa a urobí to v Starej zmluve ešte mnohokrát. Vždy, keď z ľudských úst úprimne zaznie slovíčko Odpusť a keď uvidí túžbu po zmene života. Možno x-tú šancu dáva Hospodin dnes aj nám. Príbeh Božieho ľudu sa stále znova opakuje aj v dejinách našich životov. Vždy, keď padneme a zlyháme, Pán Boh čaká na naše slovíčko Odpusť a vždy nám dáva novú šancu začať odznova. Skúsme túto šancu využiť a nie zneužiť, ako sa to, žiaľ, stalo neraz v dejinách Božieho ľudu.
Autor: Ondrej Majling
Pieseň: ES 188


Povedal som si: Pozor dám na svoje cesty, aby som nezhrešil jazykom. Žalm 39,2

Hovorte len dobré, aby budovalo, kde treba, a poslucháčom prinášalo požehnanie. Efezským 4,29


SKUTKY APOŠTOLOV 10,(21-23)24-36 :: MODLÍME SA ZA: KREMNICA (ZV)