Zamyslenie na deň 1.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

SEPTEMBER
Veď čo osoží človeku, ak získa hoci celý svet, ale utrpí škodu na duši? Matúš 16,26


11. nedeľa po Svätej Trojici
Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.1.Petra 5,5


Lukáš 18,9-14

9 A proti tým, ktorí sa spoliehali na seba, že sú spravodliví, a iných za nič nemali, povedal toto podobenstvo: 10 Dvaja mužovia vstúpili do chrámu, aby sa modlili; jeden farizej a druhý publikán. 11 Farizej si zastal a takto sa modlil v sebe: Bože, ďakujem Ti, že nie som ako ostatní ľudia, vydierači, nespravodliví, cudzoložníci, alebo ako aj tento publikán. 12 Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám. 13 Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu! 14 Hovorím vám: Tento odišiel do svojho domu ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.


Aká je moja viera? Podobenstvo o farizejovi a publikánovi poznáme od detstva. Farizej bol zlý, lebo bol pyšný. Publikán bol dobrý, lebo bol pokorný. No pozrime sa na tento príbeh trochu inak! Pán Ježiš neodsudzuje skutky farizeja, ale jeho pýchu. Na jeho skutkoch v podstate nie je nič zlé. Zlé je, že sa nimi chváli a robí si z nich zásluhy. My sme sa však nejako príliš stotožnili s publikánom. Uspokojili sme sa s myšlienkou, že raz za čas prídeme na spoveď a inak si môžeme žiť, ako chceme. Preto je v našom živote taký neporiadok, a preto je v cirkvi toľko hriechu. My nevieme, či sa publikán po tejto modlitbe skutočne zmenil alebo odišiel a pokračoval vo svojich zaužívaných spôsoboch. Jedno však vieme, farizej tie skutky konal aj naďalej. A v kresťanstve tiež platí: „Viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva…“ „Ukáž mi svoju vieru bez skutkov! Ja ti zo svojich skutkov ukážem vieru“ (Jk 2,17-18). Preto by bolo potrebné občas sa zamyslieť aj nad svojimi skutkami a povedať si: Aj ja by som mal byť iný, ako ostatní ľudia…! V prvom rade preto, že Ježiš bol iný! On nebol vydierač, ani nespravodlivý, ani cudzoložník, ani ako publikán – postil sa… Môžem to povedať o sebe aj ja? A keby sme občas dali desiatok, naše zbory by prekvitali... Nestačí teda raz za čas prísť k spovedi a žiť, ako predtým, ale skúsme sa pri slovách: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu!“ pozastaviť aj nad svojimi skutkami…!
Modlitba: Odpusť nám, Bože, zneužívanie milosti, ktoré tak nemáš rád. Daj nám prežívať milosť, ako ju prežíval Pavel, v ktorom pracovala viac, ako pracovali ostatní. Amen.
Pieseň: ES 545
Autor: Mária Popičová


Ďakujte Pánovi pánov – jedinému, čo robí veľké divy – lebo Jeho milosť trvá naveky! Žalm 136,3.4

Vďaka Bohu za Jeho nevýslovný dar! 2.Korintským 9,15


Efezským 2,4-10 :: Žalm 113 :: Jób 23 :: Modlíme sa za: Zvolenský seniorát