Zamyslenie na deň 1.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Heslo mesiaca august
Majte v sebe soľ a žite spolu v pokoji! Marek 9,50


MAREK 6,1-6

1  Nato vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny a učeníci Ho nasledovali.   2  Keď prišla sobota, začal učiť v synagóge, a mnohí, ktorí Ho počúvali, veľmi sa divili a hovorili: Odkiaľ to má? A čo je to za múdrosť, čo Mu bola daná? A čo sú to za prejavy moci, čo sa dejú jeho rukami?   3  Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či Mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na Ňom.   4  Ježiš im však riekol: Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine medzi pokrvnými a vo svojom dome.   5  A nemohol tam urobiť iného divu, len čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich.   6  A divil sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil.


Obdiv, pochybnosť alebo poslušnosť? S podobnými reakciami na počuté Božie Slovo sa stretávame aj dnes rovnako, ako Pán Ježiš pri vyučovaní v synagóge v Nazarete. Prvá reakcia bola pozitívna – odkiaľ tú múdrosť ten človek má? Aká je to moc? Obdiv a opojenie z toho, že je jeden z nich, že robí zázraky a disponuje Slovom, však rýchlo opadlo. Obyvatelia Nazaretu spozorovali, že Mu nejde o to, aby Ho obdivovali, ale výlučne o to, aby sa stali poslušnými. To však nechcú. Nastáva druhá reakcia – pochybnosť. Závisť im nedovolí, aby nad nimi vládol ten, ktorý medzi nimi vyrástol. Ten, ktorého nazývajú „obyčajným tesárom“ (už si Ho zaškatuľkovali). Ako budeš reagovať na Pána Ježiša a Jeho Slovo dnes ty? Budeš Ho obdivovať, ako mnohí, ktorí však nikdy neprídu do Jeho blízkosti? Budeš pochybovať (ako je to dnes moderné), alebo budeš poslúchať, aby sa Pán Ježiš nemusel čudovať tvojej nevere? Aj cez tvoju poslušnosť Pán Boh môže konať zázraky!
Autor: Miroslav Trúsik
Pieseň: ES 328


Hospodin prisluhuje právo sirote i vdove, miluje cudzinca a dáva mu chlieb i odev. Preto milujte cudzinca. 5.Mojžišova 10,18.19

Prišiel som ako cudzinec, a prijali ste ma. Matúš 25,35


RÍMSKYM 11,1-12 :: MODLÍME SA ZA: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (LO)