Zamyslenie na deň 2.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 6,7-13

7  Nato zavolal si dvanástich a začal ich rozosielať po dvoch; dal im moc nad nečistými duchmi   8  a prikázal im nebrať si na cestu nič okrem palice – ani chlieb, ani kapsu, ani medené peniaze do opaska,   9  iba obuv na nohy; ani druhé spodné rúcho na preoblečenie.   10  Ďalej im povedal: Do ktoréhokoľvek domu prídete, zostaňte tam, kým neodídete odtiaľ.   11  Ak by vás niekde neprijali, ani nevypočuli, odíďte odtiaľ a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim. Veru, hovorím vám: ľahšie bude v súdny deň Sodomčanom a Gomorčanom ako tomuto mestu.   12  Vyšli teda a kázali pokánie,   13  vyháňali mnohých démonov, olejom pomazali mnohých nemocných a uzdravovali ich.


Nie sme povolaní na úspech, ale na vernosť. Aj z dnešného prečítaného textu možno rozpoznať, že byť vyslaný znamená vydať sa Bohu do ešte väčšej závislosti. Sme závislí od Božieho zavolania, od Božích pokynov a od Božej moci. Pán Ježiš zavolal tých, ktorí o Ňom nielen vedeli, ale s Ním aj chodili. Z pokynov, ktoré dostali, jasne vyplýva, že sa nemôžu spoliehať na seba, ale na Boha a na iných ľudí, ktorí ich príjmu. Nie sme ako Ježiš. Na to, aby sme to zvládli, potrebujeme spoločenstvo (vyslanie po dvoch). Aká je naša misia dnes? Sme závislí od Boha, alebo od bezpečného prostredia? Robíme to spolu, alebo stále živíme systém jedného muža (ženy)? Robíme to rôznymi spôsobmi, alebo určujeme Bohu, aký spôsob je správny? Kážeme verne o pokání, alebo posielame všetkých do neba? Nezamieňajme si úspech s vyslaním a nemýľme si odpor s neúspechom! Nezodpovedáme za výsledok svojej služby, ale len za to, aby sme ju vykonávali verne. Modlime sa, aby Pán Ježiš požehnal misiu každého tak, aby prinášala výsledok, aký si želá On!
Autor: Miroslav Trúsik
Pieseň: ES 619


Nech pokolenie pokoleniu vychvaľuje Tvoje diela a hlása Tvoje mocné skutky. Žalm 145,4

Každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán. Filipským 2,11


ŽALOSPEVY 1,1-11 :: MODLÍME SA ZA: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ – PALÚDZKA (LO)