Zamyslenie na deň 1.7.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JÚL
Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. Jakub 1,19


Jakub 1,1-12

1 Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista: pozdrav dvanástim kmeňom v diaspore. 2 Bratia moji, pokladajte si za najväčšiu radosť, že prišli na vás rozličné pokúšania, 3 vediac, že skúšky vašej viery spôsobia vytrvalosť. 4 Ale vytrvalosť nech je dokonalá v skutku, aby ste boli dokonalí a celí bez úhony, aby ste v ničom nemali nedostatok. 5 Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej. 6 Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, ktorú vietor unáša a zmieta. 7 Lebo nech si taký človek nemyslí, že dostane niečo od Pána – 8 muž (to) rozpoltený, vo všetkom počínaní nestály. 9 Brat, ktorý je v nízkom postavení, nech sa chváli svojou vyvýšenosťou, 10 a bohatý svojou poníženosťou, pretože sa pominie ako kvet trávy. 11 Lebo vyšlo slnko so svojou pálčivosťou, spálilo trávu, jej kvet opršal a krása jej zjavu zahynula. Tak vyjde nazmar aj boháč na svojich cestách. 12 Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa osvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú.


Jakub, otrok Boha a Pána Ježiša Krista! – Pozdrav cirkevným zborom na Slovensku: Otrok je podriadený a vo všetkom poslušný svojmu pánovi. Nie je uchránený pred pokušeniami. Ako sa pred nimi chrániť? Človek im musí odolávať a v odolávaní vytrvať. Na to potrebuje múdrosť a nadovšetko modlitbu viery. Ak verím a som v modlitebnom spojení s Pánom Bohom a Jeho Synom, mojím Pánom a Spasiteľom, On mi dá dostatok múdrosti, nielen ako odolávať pokušeniu, ale aj ako ho zvládať. On mi rád dá Svoju múdrosť pre každú oblasť môjho života. Samozrejme, že diabol sa tak ľahko nevzdá svojho pokúšania! Neteší sa, že sa spolieham na Pána Ježiša Krista a na modlitbách bojujem o Jeho víťazstvo. Diabol mi chce vnútiť pochybnosti a chce ma presvedčiť o tom, že môj Pán pri mne nie je a že mi v boji nepomáha. Ja však viem, že nie ja, ale On – Pán Ježiš Kristus – bude Víťazom, aj keby pokúšanie trvalo neviem, ako dlho. On vie, ako dlho ma môže nechať v pokušení a vie aj to, kedy má moju vieru posilniť, aby nad pokušením zvíťazila. No nie ja budem víťazom, ale On, Pán Boh vo Svojom Synovi – v mojom Pánovi, Ježišovi Kristovi. Preto sa stále učím v každej situácii Mu dôverovať a veriť, že On je so mnou a neopustí ma, ani keby som ako klesla. On ma pozdvihne, lebo On je Víťaz!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si víťazom. Víťaz nad Diablom, nad smrťou, nad hriechom, aj pokušením. Daj mi zažívať Tvoje víťazstvá, nech sa upevňuje moja viera. Uč ma konať dobre službu pre Teba. Amen.
Pieseň: ES 458
Autor: Zuzana Kolárovská


Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti! Žalm 139,23-24

Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým konaním preukáže svoje skutky v múdrej skromnosti! Jakub 3,13


Príslovia 9,1-10 :: Modlíme sa za: Pukanec (Dn)