Zamyslenie na deň 30.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. nedeľa po Svätej Trojici
Kristus hovorí: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie! Matúš 11,28


Lukáš 14,(15)16-24

(15 Keď to počul jeden zo spolustolovníkov, povedal Mu: Blahoslavený, kto je chlieb v kráľovstve Božom!)

16 On mu však povedal: Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. 17 V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je všetko hotové! 18 Ale všetci sa začali jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho; prosím ťa, vyhovor ma. 19 Druhý povedal: Päť párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať; prosím ťa, vyhovor ma. 20 Iný zasa povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. 21 Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. 22 Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. 23 Vtedy povedal pán sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť (ich) vojsť, aby sa mi naplnil dom. 24 Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru.


Boh nás pozýva do Svojho spoločenstva. Jednou z hlavných myšlienok prečítaného biblického textu je pozvanie. V minulosti bolo najväčším prejavom úcty voči druhej osobe spoločné posedenie pri prestretom stole. Možno predpokladať, že i v podobenstve spomínaný človek pozval svojich hostí preto, aby im preukázal česť a prejavil veľkú úctu. No text pokračuje tým, čo by z nás nikto neočakával: Všetci pozvaní odmietli svoju účasť na spoločnom stolovaní. Svoje konanie zdôvodňovali rôznymi výhovorkami. Z textu je evidentné, že ani jeden dôvod neúčasti pri tomto stolovaní nie je ospravedlniteľný. Práve naopak, je úplne na mieste, že hostiteľ prejavil svoju nespokojnosť a nahneval sa. Pozvaní hostia uprednostnili sekundárne záležitosti. – – Bratia a sestry, aj my deň čo deň dostávame pozvanie od nášho nebeského Otca. Pozvanie k Jeho veľkej milosti, ktorú nám preukazuje, a to predovšetkým vo Svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi. Preto majme otvorené oči, aj uši, mysle aj srdcia a rozlišujme, čo je pre nás v živote primárne a čo sekundárne! A keď dostaneme pozvanie od nášho Nebeského Otca, bez váhania ho prijmime, lebo nič nie je dôležitejšie, ako spoločné stolovanie s tým, ktorý nás stvoril, vykúpil a posvätil!
Modlitba: Odpusť, Bože, že dávame mnohé veci pred Teba. Daj nám naplno pochopiť a vnímať Tvoju lásku, ktorou nás voláš a zahŕňaš. Premieňaj nás zvnútra, aby sme Ťa nasledovali s radosťou po všetky dni. Amen.
Pieseň: ES 448
Autor: Vladimír Daniš


Hospodinovi, svojmu Bohu, slúžte; požehnám tvoj chlieb, tvoju vodu. 2.Mojžišova 23,25

Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. Matúš 6,31.32


Efezským 2,(11-16)17-22 :: Žalm 105,24-45 :: Izaiáš 55,1-5 :: Modlíme sa za: Turčiansky seniorát