Zamyslenie na deň 1.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

OKTÓBER
Hovorím vám: taká radosť býva pred anjelmi Božími nad jedným hriešnikom, ktorý činí pokánie. Lukáš 15,10


Poďakovanie za úrody Zeme
Na Teba, Pane, sa upínajú oči všetkých a Ty im dávaš pokrm v pravý čas. Žalm 145,15

Izaiáš 58,7-12

7 Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho, a neskrývaj sa pred svojím príbuzným. 8 Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou. 9 Potom budeš volať, a Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o pomoc, a On odpovie: Tu som! Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseľné reči, 10 ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas. 11 A Hospodin ťa ustavične povedie, ukojí tvoju túžbu aj vo vyprahnutom kraji; posilní ti kosti a budeš ako zavlažovaná záhrada, ako vodný prameň, ktorého vody nesklamú. 12 A tvoji potomkovia vystavajú dávne zrúcaniny, postavíš základy pre pokolenia. Pomenujú ťa opravovateľom trhlín, obnovovateľom ulíc na bývanie.


Hospodinove skutky lásky neprestávajú. Jedna sestra farárka spomínala na ťažké časy, keď mali tak málo, že aj v nedeľu mali mať na obed len varené zemiaky. V sobotu večer prišiel jeden brat z cirkevného zboru a priniesol na faru plnú tašku mäsa a výrobkov zo zabíjačky. Z lásky to daroval rodine duchovného pastiera. Tento človek sa stal nástrojom v Božích rukách. Cez neho sa Pán Boh postaral o rodinu svojho služobníka. Pán Boh má rôzne aj predivné spôsoby, ako sa o nás postarať. Rozsieva dobro, požehnáva ho a dáva mu rásť. Nielen v podobe zrna zasiateho do zeme, ktoré prináša úrodu, ale prostredníctvom Kristovho slova seje lásku a dobro do našich sŕdc. On chce, aby sme boli ako On. Aby sme boli požehnaním, pomocou, záchranou pre druhých. Z celého srdca ďakujme Pánu Bohu, že na nás nezabúda! Nezabúdajme ani my konať Jeho skutky lásky našim blížnym, byť cirkvou podľa Jeho vôle! Dnes, keď ďakujeme za úrody zeme, rozmýšľajme, ako lásku konkrétne prejaviť! Buďme aj my nástrojmi Božej lásky a skloňme sa k núdznym, ktorých máme okolo seba! – – Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že sa o nás staráš! Otváraj naše srdcia, aby sme lámali chlieb núdznym a odievali nahých, aby sme prejavovali vďačnosť Tebe láskou k blížnym! Amen.
Autor: Katarína Hudáková
Pieseň: ES 549


Anna sa modlila takto: Hospodine mocností, ak vzhliadneš na trápenie svojej služobnice a rozpomenieš sa na mňa, nezabudneš na svoju služobnicu? 1.Samuelova 1,11

To, čoho nieto, povoláva, ako by bolo. Rímskym 4,17


Lukáš 12,(13-14)15-21 alebo Matúš 6,25-34 :: 2.Korintským 9,6-15 :: Žalm 67 :: MODLÍME SA ZA: Vydavateľstvo Tranoscius