Zamyslenie na deň 2.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 14,7-14

7 Keď spozoroval, ako si vyberali popredné miesta, povedal pozvaným toto podobenstvo: 8 Keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadni si na prvé miesto, aby medzi pozvanými nebol snáď vzácnejší, ako si ty, 9 a ten, čo pozval teba i jeho, prišiel by a povedal by ti: Prepusť miesto tomu! A vtedy začal by si s hanbou sedieť na poslednom mieste. 10 Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto, aby ti ten, čo ťa pozval, povedal, keď príde: Priateľ môj, sadni si vyššie. Vtedy budeš mať česť u všetkých spolustolovníkov. 11 Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. 12 A povedal aj tomu, čo Ho pozval: Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj si priateľov, bratov, príbuzných, bohatých susedov, aby ťa azda pozvali aj oni a odplatili sa ti. 13 Ale keď dávaš hostinu, povolaj chudobných, mrzákov, chromých, slepých, 14 a budeš blahoslavený, že ti nemajú čím odplatiť, lebo dostane sa ti odplaty pri vzkriesení spravodlivých.


Najväčší problém – „JA“. Najväčším Božím nepriateľom nie je diabol, démoni alebo iné zlé mocnosti, najväčším Božím nepriateľom je moje egoistické JA. Toto posolstvo sa tiahne celou Bibliou ako červená niť. – – Zober z toho ovociabudete ako Boh, nabáda Satan Evu v raji. Pokušiteľ dopuje ego človeka. Zneužíva jeho najcitlivejšiu stránku: ty budeš niekto, ty budeš ako Boh. Keď človek poslúchne pokušiteľa, stráca spoločenstvo s Bohom, a tak stráca vlastný zmysel svojej existencie. – – Jeden z významov gréckeho slova „hriech“ je – minutie sa cieľa. Zlé nasmerovanie. Zlé nasmerovanie je zameranie na seba. Egocentrický človek vidí predovšetkým seba, sleduje svoje záujmy a stráca zo zreteľa Boha. – – Pán Ježiš veľmi dôrazne upozorňuje na pomýlenosť takéhoto zamerania. Do akých trápnych a nepríjemných situácií nás takýto postoj dovádza, vykresľuje na podobenstve o svadbe. Kto chce vyniknúť, upozorniť na seba, presadiť sa tým, že si vyberá popredné miesto, ten naozaj bude presadený, ale na miesto posledné. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a každý, kto sa ponižuje, bude povýšený. Najväčší príklad pokory a poníženosti v prospech druhých nám ukázal Pán Ježiš Kristus – ktorý, hoci bol rovný s Bohom, vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži (Fil 2,6-8). Nasledovať Pána Ježiša Krista znamená nežiť sebe, ale Jemu, nebyť zameraný na seba, ale na Neho.
Autor: Ján Hroboň
Pieseň: ES 333


Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil. Izaiáš 42,6

Ježiš hovorí: Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ján 8,12


Rímskym 6,18-23 :: MODLÍME SA ZA: Senica – Čáčov (My)