Zamyslenie na deň 1.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JANUÁR
Heslo mesiaca: Ale siedmy deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha; nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj vôl, ani tvoj osol, ani akýkoľvek tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý býva v tvojich bránach. 5.Mojžišova 5,14


Nový rok
A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Kolosenským 3,17


Józua 1,1-9
1 Po smrti Hospodinovho služobníka Mojžiša prehovoril Hospodin k Mojžišovmu služobníkovi Józuovi, synovi Núnovmu, takto: 2 Mojžiš, môj služobník, zomrel. Preto teraz vstaň, prejdi cez tento Jordán – ty i všetok tento ľud – do krajiny, ktorú dávam Izraelcom. 3 Vám som dal každé miesto, na ktoré vkročí vaša noha, ako som povedal Mojžišovi; 4 od púšte a Libanonu až po Veľrieku, po rieku Eufrat, celá krajina Chetejcov, až po Veľké more na západe slnka bude vaším územím. 5 Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa a neopustím. 6 Buď silný a odvážny, lebo ty do dedičstva pridelíš tomuto ľudu krajinu, ktorú som prísahou zasľúbil dať ich otcom. 7 Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani napravo ani naľavo, aby si mal úspech, kamkoľvek vkročíš. 8 Nech sa táto kniha zákona nevzdiali od tvojich úst, ale rozjímaj o nej vo dne i v noci, aby si sa snažil robiť všetko, čo je v nej napísané; lebo vtedy sa vydarí tvoja cesta a budeš mať úspech. 9 Veď som ti prikázal: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Lebo Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.


Odvaha viery. Aby si sa v živote posunul na ďalšiu úroveň, bližšie k Bohu, potrebuješ prekročiť svoj „rozvodnený Jordán“ a máš strach. Bojíš sa, či je to správna cesta, či ju zvládneš, či nezlyháš. Asi tak sa cítil Józua, ktorý po Mojžišovi prevzal vedenie vyvoleného národa. Veľmi potreboval uistenie, že cesta, na ktorú sa má vydať, je Božia a že tam nejde sám, ale Hospodin ide s ním. Dostal toto uistenie: „Nikto neobstojí pred tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Buď silný a odvážny… nestrachuj sa a nezúfaj!“ (Joz 1,5-9). Nikto pred tebou neobstojí! – Nikto!!! To sľubuje sám všemohúci Boh, ktorý drží všetko Svojou milosťou a slovom. „Budem s tebou!“ – Vždy hľadáme dobrého a najmä spoľahlivého ochrancu, strážcu, ktorý by sa nás vždy zastal a nikto by ho nepremohol. Medzi ľuďmi ho nenájdeme, pretože ľudia sú slabí a hriešni. Sám Boh Józuovi sľubuje: „Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom.“ Józua mal v živej pamäti, ako Hospodin s Mojžišom komunikoval, ako celý národ viedol, chránil a staral sa oň. Boh však Józuovi kladie podmienku (v.8). Je na nás, ako sa rozhodneme. Rešpektujme Božie podmienky a zažijeme zázraky a predivné Božie vedenie tak ako Józua!
Autor: Stanislav Kocka
Pieseň: ES 525


Dbajte, aby ste hovorili, ako vám prikázal Hospodin, váš Boh, neodbočujte ani napravo, ani naľavo! 5.Mojžišova 5,32
Ježiš hovorí: Tým sa oslavuje môj Otec, keď prinášate veľa ovocia a stanete sa mi učeníkmi. Ján 15,8


Lukáš 4,16-21 :: Jakub 4,13-15 :: Žalm 97 :: Modlíme sa za: Modlitebné spoločenstvo

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby