Zamyslenie na deň 31.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Závierka občianskeho roka. Silvester
Hospodin milosrdný je a ľútostivý, zhovievavý a bohatý je v milosti. Žalm 103,8


2.Mojžišova 13,20-22

20 Potom sa pohli zo Sukkótu a utáborili sa v Étáme, na okraji púšte. 21 Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil, takže mohli ísť dňom i nocou. 22 Oblakový stĺp sa vo dne, ani ohnivý stĺp v noci, nevzdialil spred ľudu.


Putovanie životom do slobody Božích detí. Úsek putovania Božieho ľudu Izraela, vymedzený zastávkami Sukkót a Étám, bol len krátkym úsekom oveľa dlhšej púte – z Egypta do zasľúbenej zeme – Kanaánu. Egypt a Kanaán – to nie sú len zemepisné názvy. V reči Biblie Egypt predstavuje protibožskú oblasť otroctva a poníženia, odkiaľ Boh vyviedol izraelských otrokov do slobody. Aj úsek cesty, ktorý sme prešli v tomto odchádzajúcom roku 2016, je len krátkym úsekom oveľa dlhšej cesty, ktorou odo dňa krstu kráčame do slobody Božích detí. Aký je cieľ nášho pozemského putovania? Otvorené nebesá, nebeská otčina, zasľúbený večný Kanaán! Aby sme v tom mali istotu. Ten, ktorý bol prítomný uprostred putujúceho Izraela ako oblakový stĺp vo dne a ako ohnivý stĺp v noci, sprevádza aj nás v cirkvi skrze Slovo a tiež viditeľným spôsobom vo sviatostiach. Boh, ktorý nestarne a ktorému roky neplynú, je vo Svojom Synovi, Pánovi Ježišovi Kristovi, stále s nami. Aj keď je naše putovanie podobné putovaniu púšťou, môžeme sa potešovať Božou zachraňujúcou prítomnosťou. Tak kráčajme k prelomu rokov s radostnou istotou v srdci, že Boh je s nami a aj keď cez ťažkosti, predsa nás vedie bezpečne k cieľu tam, kde sa naša viera v Neho stane videním Jeho slávy.
Autor: Sidónia Horňanová
Pieseň: ES 65


I riekol Hospodin: Dobre som videl biedu môjho ľudu v Egypte a počul som jeho volanie o pomoc pred jeho poháňačmi. 2.Mojžišova 3,7

Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16


Lukáš 12,35-40 :: Rímskym 8,31b-39 :: Žalm 103 :: MODLÍME SA ZA: celú Evanjelickú a.v. cirkev na Slovensku

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby