Zamyslenie na deň 4.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.PETRA 2,11-17

11 Milovaní, napomínam vás ako cudzincov a hostí, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.   12 Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby – vidiac vaše dobré skutky – oslavovali Boha v deň navštívenia pre to, pre čo vás (teraz) ohovárajú ako zločincov.
13 Poddaní buďte kvôli Pánovi každému ľudskému zriadeniu, či už kráľovi ako najvyššiemu,   14 alebo vladárom, ktorých On posiela trestať všetkých, čo zle robia, a chváliť tých, čo dobre robia.   15 Lebo to je vôľa Božia, aby ste dobre robiac, umlčali nerozumnosť nevedomých ľudí   16 ako slobodní, ktorým sloboda nie je zásterkou zlosti, ale ako Boží služobníci!   17 Všetkých si uctite, bratstvo milujte, Boha sa bojte, kráľa ctite!


Smieme žiť na tomto svete ako KRISTOVCI. Uvedené biblické slovo prijímame ako Slovo Božie, ktoré zaznamenal apoštol Ježiša Krista, adresoval ho veriacim kresťanom v diaspóre, teda aj nám. Každý, kto uveril a prijal Pána Ježiša do svojho srdca, prijal i Ducha Svätého, smie žiť na tomto svete ako KRISTOVEC. Zaväzuje ho k tomu Kristova láska. Koho táto láska nezaväzuje a nenúti ho žiť novým životom, tomu naše morálne napomínanie nič nepomôže. Ak si, milý čitateľ, novým stvorením v Kristovi, potom máš bázeň pred Bohom, miluješ svojich blížnych, zvlášť spoločenstvo v cirkvi, v konkrétnom zbore, kam patríš. KRISTOVEC má úctu a rešpekt voči predstaveným v štáte, v zamestnaní, v škole aj inde, ak vidí, že vrchnosť si plní svoju povinnosť, chváli a odmeňuje dobrých a trestá zlých. Pre KRISTOVCA platí v každom režime, v každej organizácii: „Boha treba poslúchať viac ako ľudí!“ (Sk 5,29). Pre poznávanie Božej vôle v konkrétnych rozhodnutiach nám slúži Sväté Písmo – Biblia, ktorá vysvetľovaná vo svetle Ducha Svätého, je prameňom viery a pravidlom života, je naším chlebom každodenným a dobrým mliekom pre začiatočníkov. Pane Ježišu! Pomôž mi aj dnes myslieť, hovoriť a konať ako Kristovcovi, ako Tvojmu vykúpencovi! Amen.
Autor: Michal Hreško
Pieseň: ES 446


Ako som sa usiloval vytrhávať, rúcať, búrať, tak sa budem usilovať stavať a vysádzať ich – znie výrok Hospodinov.  Jeremiáš 31,28

Pavol píše: Ja som zasadil, Apollo polial, ale Boh dal vzrast; takže ani ten, čo sadí, ani ten, čo polieva, nič nie je, ale Boh, ktorý dáva vzrast.  1.Korintským 3,6-7


1.MOJŽIŠOVA 32,22B-32 :: MODLÍME SA ZA: CINOBAŇA (NO)