Zamyslenie na dnes 18.4.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.KORINTSKÝM 1,18-25

18  Slovo o kríži je totiž bláznovstvom tým, čo hynú, ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou.   19  Veď je napísané: Zničím múdrosť múdrych a zmarím rozumnosť rozumných.   20  Kde je múdry? Kde zákonník? Kde mudrlant tohto veku? Či Boh neobrátil múdrosť sveta na bláznovstvo?   21  Keďže svet (vlastnou) múdrosťou nepoznal Boha v Jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania (o Kristovi):   22  lebo aj Židia žiadajú znamenia, aj Gréci hľadajú múdrosť,   23  my však kážeme ukrižovaného Krista – Židom síce pohoršenie, pohanom bláznovstvo,   24  ale povolaným, aj Židom aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť.   25  Veď Božie bláznovstvo je múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.


Učenie o kríži. Je napísaných veľa kníh o vykupiteľskom diele Pána Ježiša Krista aj o veľkej Božej láske, ktorá bola dokonaná na Golgote. V celej Biblii – od začiatku až do konca, môžeme vidieť, akoby „tenkú červenú nitku“ Božej zachraňujúcej lásky k nám. Lásky, ktorá nielen hovorí o tom, ako nás, hriešnikov, Pán Boh miluje, ale aj ako to urobí (SZ). A Nový zákon dosvedčuje, že naša záchrana pred večným zahynutím bola vykonaná skrze smrť Pána Ježiša na kríži. „Je dokonané!“ (J 19,30). V 1. Liste Korintským 15,3-4 čítame: „…Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem a bol pochovaný a v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem.“ No a táto Božia pravda sa zdá byť mnohým ľuďom „bláznivá“. Veď je to príliš jednoduché, uveriť tejto zvesti. „Obrátiť sa k Bohu, vyznať Mu hriechy a prijať Ježiša Krista do svojho života? To ja si chcem večný život (nebo) zaslúžiť,“ – povie nejeden. Ale Božia múdrosť pre každého, kto chce byť zachránený, je zapísaná v Skutkoch 16,30-31: „… čo mám robiť, aby som bol spasený? …Uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený…“
Autor: Vladimír Peter
Pieseň: ES 454


Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie. Daniel 2,44

Ján vo svojom videní hovorí: Nato som počul mohutný hlas v nebi volať: Teraz nastalo spasenie i moc i kráľovstvo nášho Boha a vláda Jeho Pomazaného. Zjavenie Jána 12,10


RÍMSKYM 1,18-25 :: MODLÍME SA ZA: DOBROČ (NO)