Zamyslenie na deň 9.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 8,28-34

28 Keď prišiel na druhú stranu, do krajiny Gadarénov, postavili sa Mu do cesty dvaja posadnutí, ktorí práve vyšli z hrobov a boli náramne zúriví, takže sa nikto neodvážil chodiť tou cestou. 29 A hľa, zvrieskli: Čo Ťa do nás, Synu Boží? Prišiel si sem, aby si nás pred časne mučil? 30 Neďaleko nich pásla sa veľká črieda svíň. 31 I prosili Ho oní démoni: Keď nás už vyháňaš, pošli nás do tamtej čriedy svíň! 32 Povedal im: Choďte! A oni vyšli a vošli do svíň, a hľa, celá črieda rútila sa svahom do mora a zahynula vo vode. 33 Pastieri utiekli, prišli do mesta a vyrozprávali všetko, aj o posadnutých démonmi. 34 A hľa, celé mesto vyšlo naproti Ježišovi, a keď Ho uvideli, prosili Ho, aby odišiel z ich končín.


Pán Ježiš radí aj nám v 21. storočí. Evanjelisti na viacerých miestach opisujú problémy a uzdravenia v súvislosti s posadnutosťou démonom, či démonmi. Nie je tu dostatok priestoru na to, aby boli vymenované čo i len odkazy na všetky tieto biblické miesta. Je na škodu veci, že sa v dnešnej dobe nevenuje tejto tematike v cirkvi väčšia pozornosť. Pritom sú mnohé – aj kresťanské – rodiny, kde niektorý z členov trpí týmto problémom a potreboval by uzdravenie, pretože tým zároveň trpí celá rodina. Nie náhodou Pán Ježiš uzdravenému povedal: „Choď domov k svojim a zvestuj im, čo ti urobil Pán a že sa zmiloval nad tebou!“ (Mk 5,19). No nenecháva bez rady ani nás v 21. storočí. Svojim učeníkom po uzdravení posadnutého chlapca (Mk 9, 14-29), ktorého učeníci nevedeli uzdraviť, hovorí: „Tento rod (démonov) môže vyjsť len modlitbou [a pôstom]“ (Mk 9,29). Modlitba a pôst sú silnými zbraňami aj v dnešných časoch. Používajme ich aj dnes, v 21. storočí, v boji za našich blízkych, príbuzných, či priateľov!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že učíš, ako ľuďom pomôcť z poviazanosti. Ďakujeme, že nás vedieš k modlitbe a pôstu, aby sme boli užitoční Tebe a Tvojim milovaným ľuďom. Prosíme za vedenie Cirkvi, aby viac úsilia venovalo boju, ktorý nie je proti telu, ale proti démonom. Amen.
Pieseň: ES 521
Autor: Jana Martincová Mináčová


Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. Zachariáš 4,6

Lebo my pomocou Ducha z viery očakávame nádej spravodlivosti. Galatským 5,5


Lukáš 22,14-20 :: Modlíme sa za: Stará Turá (Po)