Zamyslenie na deň 10.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 9,1-8

1 I vstúpil na loď, preplavil sa a prišiel do svojho mesta. 2 A hľa, priniesli k Nemu ochrnutého, ktorý ležal na nosidlách. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. 3 A hľa, niektorí so zákonníkov hovorili si sami pre seba: Tento sa rúha. 4 Ježiš poznal ich zmýšľanie, a riekol: Prečo zmýšľate zle v srdciach? 5 Čo je ľahšie povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy? alebo povedať: Vstaň a choď! 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi – hovorí ochrnutému: – Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov! 7 I vstal a odišiel domov. 8 Keď to zástupy videli, preľakli sa a zvelebovali Boha, že takúto moc dal ľuďom.


Sme dobrými vyslancami Božieho kráľovstva? „Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, hovorí porazenému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ (v.6). Pán Ježiš je nielen Synom človeka, ale aj Synom Božím a Božím splnomocnencom. „Odpovedal im teda Ježiš a riekol: Veru, veru, vám hovorím: Syn nič nemôže činiť sám od seba, len čo vidí činiť Otca; lebo čo Otec činí, to podobne činí aj Syn“ (Jn 5,19). Kristova poslušnosť, pokora a kráľovská autorita otvorila porazenému novú cestu: v duchovnom i telesnom slova zmysle. Apoštol Pavol v 2. liste Korintským 5,20 píše: „Miesto Krista sme teda poslovia.“ Nezabúdajme na túto úlohu a poslanie! Je to kráľovská výsada, ukazovať cestu hriešnikom! Skôr, než vykročíme do ruchu dnešného dňa, prosme Pána Ježiša o pomoc byť dobrými veľvyslancami Božieho kráľovstva! Vo svetle Božieho Slova to nie je taká ľahká úloha…
Modlitba: Ďakujeme za výsadu byť Tvojimi vyslancami, Bože. Je to ťažké, lebo knieža tohto sveta je vo vojne. Ale Ty si mocnejší. Preto sa Ti dávame – drž nás vo Svojich rukách a chráň, nech je naša misia úspešná. Amen.
Pieseň: ES 458
Autor: Jana Martincová Mináčová


Nespolčuj sa s nešľachetníkom, aby si nebol krivým svedkom. 2.Mojžišova 23,1

Lebo pre svoje slová budeš ospravedlnený a pre svoje slová budeš odsúdený. Matúš 12,37


Zjavenie 19,4-9 :: Modlíme sa za: Stredné Plachtince (No)