Zamyslenie na deň 9.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 7,31-37

31  Keď (Ježiš) opustil týrsky kraj, prišiel cez Sidon zase k moru Galilejskému, do prostriedku kraja Desaťmestia.   32  Tu priviedli k Nemu hluchého a zajakavého a prosili Ho, aby položil ruku na neho.   33  On ho vzal stranou, von zo zástupu, vložil mu svoje prsty do uší a slinou sa mu dotkol jazyka.   34  Potom pozdvihnúc oči k nebu, zavzdychol a povedal mu: Effatha! to jest: Otvor sa!   35  I otvorili sa mu uši, jazyk sa mu hneď rozviazal a hovoril správne.   36  I prikázal im (Ježiš), aby nikomu nehovorili; ale čím viac im prikazoval, tým viac to rozhlasovali.   37  A náramne žasli hovoriac: Všetko dobre učinil; aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.


Chýr sa šíri rýchlo, zaplavuje uši a mysle všetkých! Ktorí ho najviac počujú? Hluchí, slepí, žobráci, chorí! Všetkým prajeme skoré uzdravenie, pomoc Božiu, skvalitnenie života. Ale či nie každý z nás potrebuje počuť EFFATHA?! Od nepamäti sa delíme na zdravých a chorých, bohatých i chudobných, bielych aj čiernych, spasených a zatratených, kresťanov a tých tam, kdesi mimo. Je to tak dobre? Je to PRAVDA? NIE! Všetci sme ranení slepotou hriechu, hladom lásky, smädom pravdy, krívajúcou morálkou a malomocenstvom skutkov ľudskosti a milosrdenstva. Nemýľme sa a nepestujme si svoje náboženské zákonníctvo! Všetci sme v niečom in-valid-ní, každý je prázdny, neúplný, nedokonalý. Nie, našu vieru predsa nemôžeme zakladať na našich dobrých pocitoch, ani na spokojnosti so sebou samým! To je tá najhoršia hluchota. Čo s tým? Pristupujme k Bohu vždy prázdni, slepí, hladní – veď On hovorí: „Blahoslavení sú chudobní duchom!“ Nepovyšujme sa nad iných, neškatuľkujme sa na lepších a horších – všetci potrebujeme denne počuť Božie zvolanie: „EFFATHA – Otvor sa mi, človeče!“
Autor: Ľubo Badiar
Pieseň: ES 445


Takto vraví Hospodin: Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa predo mnou? 2.Mojžišova 10,3

Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý. Zjavenie Jána 3,17


1.SAMUELOVA 17,38-51 :: MODLÍME SA ZA: LOVINOBAŇA (LO)