Zamyslenie na deň 9.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť svätodušná. Pentecoste
Nemá sa to stať vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom – hovorí Hospodin mocností. Zachariáš 4,6


Ján 14,15-19(20-23a)23b-27

15 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. 16 A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. 18 Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť.

(20 V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. 22 Povedal Mu Judáš, nie ten Iškariotský: Ako je to, Pane, že sa chceš vyjaviť nám, a nie svetu? 23 Ježiš mu odpovedal:)

Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, keď som bol s vami. 26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. 27 Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!


Dá vám iného Radcu. Na námestí v meste sedel húf holubov. Malé dievča sa rozbehlo k nim s túžbou jedného z nich pohladkať. Ostala sklamaná, keď ňou vyrušené holuby vzlietli. Keď sa holuby zase usadili, povzbudil otec svoju dcéru, aby si čupla k nim v odstupe a vystrela ruku, do ktorej jej vložil niekoľko omrviniek chleba. Zakrátko sa k nej pomaly a opatrne priblížila jedna holubica a vyzobala chlieb z ruky dievčaťa. Vtáka sa nebolo možné zmocniť. Pomohlo iba slovo otca, ticho v očakávaní vystreté ruky dôverujúce v prísľub dotyku zvieraťa. Spokojné dievča žiarilo radosťou. – – Holubica je biblický symbol Ducha Svätého. Prísľub (v.16-17) platí aj pre učeníkov dnešnej doby. Nemôže Ho udeliť človek a nemožno sa Ho zmocniť svojou šikovnosťou. Je pre človeka darom od nebeského Otca (v.16). Dotýka sa tých, ktorí Krista milujú, riadia sa Jeho Slovom a zachovávajú Jeho prikázania (v.15;20-25). Prichádza k tým, ktorí podľa Ježišovho vzoru vystierajú svoje ruky v modlitbe pokorne a s dôverou očakávajúc, že Boh prítomnosťou Ducha Radcu prenikne naše životy (v.16). Duch Svätý nás naučí vidieť život z inej perspektívy, rozumieť mu v zmysle Kristových slov (v.26) a naplní nás Božím pokojom (v.27). Nezabudnime: My sa Ho nemôžeme zmocniť, ale On sa môže zmocniť nás…!
Modlitba: Odpusť nám, Duchu Svätý, že sa Ťa niekedy chceme zmocniť, aby si robil, čo my chceme. Odpusť, že niekedy po Tebe netúžime, lebo máme iné záujmy. Ďakujeme, že nás vyvádzaš zo sebastrednosti a zmocňuješ sa nás. Amen.
Pieseň: ES 175
Autor: Slavomír Sabol


Karhaj ma, Hospodine, ale s mierou, nie v Svojom hneve, aby si ma nezničil. Jeremiáš 10,24

A keď príde (Duch pravdy), poučí svet: o hriechu a o spravodlivosti a o súde. Ján 16,8


Skutky apoštolov 2,1-21 :: Žalm 118,1-14 :: Modlíme sa za: Šarišsko-Zemplínsky seniorát