Zamyslenie na deň 8.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 3,1-11

1 Ostatne, bratia moji, radujte sa v Pánovi. Mne nie je na ťarchu písať vám o tom istom a vás to utvrdí. 2 Dajte pozor na nestydatých ľudí, dajte pozor na zlých pracovníkov, dajte pozor na rozriezku. 3 Veď my sme obriezka, my, ktorí v Duchu Božom vzývame (Boha) a chválime sa v Kristovi Ježišovi; my, ktorí nedúfame v telo, 4 hoci ja by som mohol dúfať aj v telo. Ak si niekto iný myslí, že môže dúfať v telo, tým skôr ja. 5 Bol som obrezaný ôsmeho dňa, som z rodu Izraela, z kmeňa Benjamínovho, Hebrejec z Hebrejcov, farizej čo do zákona, 6 horlivý prenasledovateľ cirkvi, a bez úhony čo do spravodlivosti podľa zákona. 7 Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. 8 A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal, 9 a aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha, (založenú) na viere, 10 aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia, mal účasť v Jeho utrpeniach, bol Mu podobný v smrti – 11 aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych.


Duchovne horlivý kresťan. Kresťania vo Filipách boli zapálení pre Krista. Niektorí až tak, že sa im ich horlivosť na ceste za Ježišom stala osídlom a prekážkou. Tvrdili, že kresťania, ktorí uverili z pohanov, sa musia dať obrezať. Proti tomuto falošnému učeniu rozhodne a tvrdo vystúpil Pavel. Nikto nech sa nepokúša ku Kristovmu daru záchrany z milosti čokoľvek pridávať! Pavel hovoril z vlastných skúseností o tom, kam ho nepravá horlivosť pre Boha zaviedla. Bol horlivým prenasledovateľom kresťanov a zastavilo ho až stretnutie so živým Ježišom pri Damašku. Jasne hovorí: „Čo mi bolo ziskom, položil som pre Krista za stratu.“ To, čo som považoval za zisk, prinieslo mi len sklamanie. Pri stretnutí so vzkrieseným Kristom som pochopil, že všetky moje prednosti, na ktorých som postavil svoj život, sú len prekážkou medzi mnou a Bohom. – – Čo má byť životným cieľom duchovne horlivého kresťana? Aby som získal Krista…, aby som poznal Jeho a moc Jeho vzkriesenia… Poznávam Ho tam, kde som dnes? Keď nie – strácam Ho. Nie som tu preto, aby som sa „realizoval“, ale aby som poznal Ježiša Krista a zjavoval Ho svojím životom!
Modlitba: Odpusť, Bože, že príliš dbáme na veci, ktoré vyzerajú nábožne, ale neprikázal si ich. Koľko času venujeme takýmto veciam miesto toho, aby sme poslúchali Teba? Odpusť nám to a udržiavaj nás v Tebe, nech nezblúdime. Amen.
Pieseň: ES 565
Autor: Ľubica Trusinová Vecanová


Veď milostivý a milosrdný je Hospodin, váš Boh, a neodvráti od vás tvár, keď sa k Nemu obrátite. 2.Kronická 30,9

Preto kajajte sa a obráťte, aby vám boli zahladené hriechy, prišli vám časy duchovného osvieženia od Pána. Skutky apoštolov 3,19-20


Ján 16,5-15 :: Modlíme sa za: Polichno (No)