Zamyslenie na deň 10.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. slávnosť svätodušná


Matúš 16,13-19

13 Keď Ježiš prišiel do krajov Cezarey Filipovej, spýtal sa svojich učeníkov: Za koho pokladajú ľudia Syna človeka? 14 Odpovedali: Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša, zase iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov. 15 Opýtal sa ich: A vy za koho ma pokladáte? 16 Odvetil Šimon Peter: Ty si Kristus, Syn Boha živého. 17 Odpovedal mu Ježiš: Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo telo a krv ti to nezjavili, ale môj Otec, ktorý je v nebesiach. 18 A ja ti hovorím: Ty si Peter, a na tej skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu. 19 Dám ti kľúče kráľovstva nebeského, a čokoľvek zviažeš na zemi, bude zviazané na nebesiach, a čokoľvek rozviažeš na zemi, bude rozviazané na nebesiach.


Za koho pokladáte Pána Ježiša? Iste by bolo zaujímavé, keby sme sa opýtali ľudí tejto doby, za koho pokladajú Pána Ježiša Krista. Jednoduchá otázka, no odpovede by nás možno aj zarmútili, lebo vieme, čo pre nás Pán Ježiš znamená a čo pre nás – pre naše hriechy – vykonal. Skúsme okruh ľudí trošku zúžiť! Opýtajme sa tých, ktorí chodia do kostola! Napríklad tých, ktorí prídu len raz v roku, na Vianoce. Nie je pre nich Pán Ježiš len malým dieťatkom, bezmocne ležiacim v jasličkách, v maštali? Alebo sa opýtajme tých, ktorí prídu do kostola raz v roku – na Veľkú noc! Nie je pre nich Pán Ježiš niekto, kto zomrel a je koniec? – – A čo Pán Ježiš znamená konkrétne pre Teba, brat, sestra? Prečo sa to pýtam práve vás? Nuž, preto, lebo ak je pre vás Pán Ježiš Kristus, Synom živého Boha, tak vedzte, že to neviete len tak z nejakých kníh a štúdií, ale že ste blahoslavení, lebo vám to zjavil Otec nebeský! A to je veľmi dôležité. Je to veľká Božia milosť s nami, hriešnymi ľuďmi! Patríte do Jeho cirkvi a ste jej živými údmi…
Modlitba: Odpusť nám, Pane Ježišu, že Ťa príliš málo poznáme. Sme zaujatí sebou a vecami sveta. Odpusť nám to a dávaj sa nám poznať. Zmeň naše srdcia Svojím Duchom, nech túžime po Tebe viac a viac. Amen.
Pieseň: ES 247
Autor: Ján Brozman


Hospodin kraľuje na večné veky! 2.Mojžišova 15,18

Celé množstvo učeníkov začalo radostne mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach! Lukáš 19,37-38


Ján 20,19-23 :: 1.Korintským 12,4-11 :: Žalm 118,15-29 :: Modlíme sa za: Poltár (No)