Zamyslenie na deň 9.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 5,1-16

1 Všetky kmene Izraela prišli k Dávidovi do Chebrónu a povedali: Hľa, sme tvoja kosť a tvoje telo. 2 Už predtým, keď bol Saul kráľom nad nami, ty si viedol Izrael do boja a z boja a Hospodin ti riekol: Ty budeš pásť môj izraelský ľud, ty budeš vodcom nad Izraelom. 3 Tak prišli všetci starší Izraela ku kráľovi do Chebrónu, kráľ Dávid uzavrel s nimi zmluvu v Chebróne pred Hospodinom a oni pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. 4 Dávid mal tridsať rokov, keď začal kraľovať, a kraľoval štyridsať rokov. 5 V Chebróne kraľoval nad Júdom sedem rokov a šesť mesiacov a v Jeruzaleme kraľoval tridsaťtri rokov nad celým Izraelom a Júdom. 6 Kráľ so svojimi mužmi tiahol na Jeruzalem proti Jebúsejcom, ktorí bývali v krajine. Oni však povedali Dávidovi: Nevojdeš sem, veď slepí a chromí ťa zaženú! To malo znamenať: Dávid sem nevstúpi.
7 Dávid však zabral hrad Sion. To je mesto Dávidovo. 8 V ten deň povedal Dávid: Každý, kto chce poraziť Jebúsejcov, musí vystúpiť vodným kanálom. Slepých a chromých však Dávid nenávidel z celej duše. Predsa sa hovorí: Slepý a chromý nevkročí do domu. 9 Potom Dávid ostal bývať na hrade a nazval ho Dávidovým mestom. Dávid ho budoval dookola od Millo až dovnútra. 10 Takto sa Dávid ustavične vzmáhal a Hospodin, Boh mocností, bol s ním. 11 Týrsky kráľ Chírám poslal poslov k Dávidovi, i cédrové drevo, tesárov a murárov, aby postavili Dávidovi dom. 12 A Dávid poznal, že ho Hospodin potvrdil ako kráľa nad Izraelom a vyvýšil jeho kráľovstvo kvôli svojmu izraelskému ľudu. 13 Dávid si vzal ešte vedľajšie ženy a ženy z Jeruzalema, keď tam prišiel z Chebrónu. Dávidovi sa narodili ďalší synovia a dcéry. 14 Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa a Šóbáb, Nátán a Šalamún, 15 Jibchár, Elíšúa, Nefeg a Jáfia, 16 Elíšáma, Eljáda a Elífelet.


TY. Ty budeš pásť môj ľud izraelský, ty budeš vodcom Izraela. Tieto slová, ktoré počul Dávid z úst kmeňov Izraela, keď sa mu klaňajú, majú veľkú váhu. Nielen preto, že ich prv povedal Hospodin, ale aj preto, že s nimi prichádza veľká zodpovednosť. Nie, to nie sú vyhraté voľby, to nie je ulúpené víťazstvo! Dávida si vyvolil Pán Boh, aby vládol Jeho ľudu. Aby vládol srdcom BOŽIEHO bojovníka a kráľa, aby plnil vôľu samotného Hospodina. Jebús sa stáva Jeruzalemom – mestom Dávidovým a Jebúsejci sú porazení. Mesto sa stáva centrom vlády a neskôr centrom Hospodinovho uctievania. Aby toto všetko Dávid zvládol, musí mať istotu poverenia. Musí cítiť, zažiť Božiu blízkosť vo svojom živote, aby mohol viesť vyvolený národ do novej etapy ich života a aby mohol slúžiť národu aj Bohu. – – Preto sa dnes teba pýtam: Si ako Dávid? Dostal si niekedy v živote od Pána Boha poverenie viesť? Určite áno. Každý kresťan má poverenie od Pána Boha a neraz to od neho očakáva aj prostredie, v ktorom žije. Rovnako, ako Dávid, aj my sme postavení do nášho Jeruzalema. Aby sme vládli a slúžili Božou mocou. Aj nás Boh poveril viesť a slúžiť tým, ktorí žijú okolo nás. Dal nám zodpovednosť za našich najdrahších, ale aj za cudzincov na našom prahu. Vykročme a nebojme sa prijať zodpovednosť!
Modlitba: Všemohúci Bože! S bázňou sa Ti dávame, aby si nám zjavil Tvoje poverenie pre náš život, nech je akékoľvek. Možno významné, možno skromné, ale každé je pre Teba rovnako dôležité, lebo Ty si nám ho vybral. Prosíme, daj nám poslušné srdce! Amen.
Pieseň: ES 649
Autor: Marián Krivuš


Povedal som: Pozor dám na svoje cesty, aby som nezhrešil jazykom. Žalm 39,2

Nech je každý človek rýchly, keď treba počúvať, pomalý, keď má hovoriť, a pomalý k hnevu. Jakub 1,19


Efezským 4,(8-10)11-16 :: Modlíme sa za: Nemcovce (Šz)