Zamyslenie na deň 8.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 2,1-11

1 Potom sa Dávid pýtal Hospodina: Mám ísť do niektorého judského mesta? Hospodin mu odpovedal: Choď! Dávid sa pýtal: Kam mám ísť? Odpovedal mu: Do Chebrónu. 2 Tak Dávid odišiel i so svojimi ženami Achínóamou Jezreelskou a Abigajil, ženou Nábála Karmelského. 3 Aj svojich mužov, ktorí boli s ním, presťahoval Dávid, každého s jeho domácnosťou; bývali v chebrónskych mestách. 4 Vtedy prišli mužovia z Judska a pomazali tam Dávida za kráľa nad Júdovým domom. Keď Dávidovi oznámili, že mužovia z Jábéš-Gileádu pochovali Saula, 5 Dávid poslal poslov k mužom Jábéš-Gileádu a odkázal im: Buďte požehnaní od Hospodina, že ste svojmu pánovi Saulovi preukázali toto milosrdenstvo a pochovali ho. 6 Preto teraz nech Hospodin preukáže milosrdenstvo a vernosť vám; aj ja vám dobre urobím, pretože ste vykonali tento skutok. 7 Teraz však majte mocné ruky a buďte udatní, lebo Saul, váš pán, síce zomrel, ale Júdov dom pomazal mňa za kráľa nad sebou. 8 Abnér, syn Nérov, vojvodca Saulovho vojska, vzal Saulovho syna Íšbóšeta, previedol ho do Machanajimu 9 a ustanovil za kráľa nad Gileádom, Ašúrcami, Jezreelom, Efrajimom, Benjamínom a nad celým Izraelom. 10 Saulov syn Íšbóšet mal štyridsať rokov, keď sa stal kráľom nad Izraelom; kraľoval dva roky. Ale Júdov dom sa držal Dávida. 11 Počet dní, v ktorých Dávid kraľoval v Chebróne nad Júdovým domom, bol sedem rokov a šesť mesiacov.


Dve alternatívy života. Existujú dva spôsoby, ako môžeme žiť svoj život: s Bohom alebo bez Neho. O toto ide aj v dnešnom príbehu. Izrael sa dostal do kritickej situácie: stratil kráľa, nastalo bezvládie, na scéne sa objavili dvaja kandidáti. V prospech prvého z nich – Íšbóšeta – hovorí skutočnosť, že je synom bývalého kráľa Saula. Aj keď ešte neexistovala tradícia kráľovského rodu, na základe poznania okolitých národov sa dalo očakávať, že novým kráľom sa stane kráľovský potomok. Druhý z nich – Dávid – sa ukázal ako schopný vojvodca, politik a diplomat, ktorý si vedel získať ľudí a vedel si vážiť aj nepriateľov. Každý z nich mal však aj svoje chyby a nedostatky. Je tu však jeden rozhodujúci rozdiel, a to Dávidov rozhovor s Hospodinom. Dávid sa Hospodina pýta, čo má robiť, kam má ísť. Ide tam, kam mu povie Hospodin a nechá sa pomazať za kráľa. Íšbóšet sa na nič nepýta, nechá sa ustanoviť za kráľa nad Izraelom a nezaujíma ho, či je to Božia vôľa. Obidvaja urobili vlastne to isté: stali sa kráľmi – a predsa v tom bol rozdiel. Lebo nie je rozhodujúce to, „čo“ urobíme, ale „ako“ to urobíme! Tento princíp platí aj dnes v živote každého z nás a v každej oblasti nášho života.
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že sa príliš málo pýtame na Tvoju vôľu. Urob nás citlivejšími na Tvoj hlas, aby sme vedeli lepšie pochopiť Písmo, aj Tvoju vôľu, čo máme robiť. Daj nám srdce pokorné, aby sme Ťa aj poslúchli. Amen.
Pieseň: ES 539
Autor: Ján Oslík


Videl si, ako ťa Hospodin, tvoj Boh, niesol, ako si človek nesie syna, celou cestou, ktorou ste putovali. 5.Mojžišova 1,31

A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. 1.Jána 4,16


Ján 17,20-26 :: Modlíme sa za: Neded (Dn)