Zamyslenie na deň 10.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 5,17-25

17 Keď Filištínci počuli, že Dávida pomazali za kráľa nad Izraelom, všetci ho vyšli hľadať. Dávid sa o tom dozvedel a zostúpil ku hradu. 18 Filištínci však pritiahli a rozložili sa v údolí Refáím. 19 Vtedy sa dopytoval Dávid Hospodina: Mám vytiahnuť proti Filištíncom? Vydáš mi ich do rúk? Hospodin mu riekol: Choď, lebo istotne ti vydám Filištíncov do rúk. 20 Dávid pritiahol do Baalperácímu, porazil ich a povedal: Hospodin pretrhol predo mnou mojich nepriateľov, ako voda trhá hrádze. Preto nazval to miesto Baalperácím. 21 Zanechali tam svoje modly, ale Dávid a jeho mužovia ich odniesli. 22 Potom Filištínci znova tiahli nahor a rozložili sa v údolí Refáím. 23 Keď sa Dávid dopytoval Hospodina, Hospodin mu riekol: Netiahni proti nim priamo, ale ich obíď odzadu a choď na nich od balzamovníkového hája. 24 Keď vo vrcholcoch balzamovníkových kríkov počuješ zvuk krokov, ponáhľaj sa, lebo vtedy Hospodin pôjde pred tebou, aby porazil vojsko Filištíncov. 25 Dávid urobil tak, ako mu prikázal Hospodin, a bil Filištíncov od Geby až po cestu do Gézeru.


Mnohokrát sa vrháme aj do takých vecí, ktoré nevieme, či zvládneme. A potom nás ani neprekvapí, že sme ich nezvládli. Škoda však času a energie, ktorú sme na to zbytočne vynaložili. Kráľ Dávid a Boží vyvolený ľud žil v krajine, ktorá im síce bola daná, ale žili v nej mnohé národy, ktoré boli nepriateľské voči Izraelu. Zvlášť, ak im Izrael na základe poverenia Hospodinom bral ich územie. A preto sa vodcovia Izraela dostávali do mnohých konfliktných a nebezpečných situácií. A vtedy je každá rada dobrá. No a tá najlepšia je od Hospodina. Kráľ Dávid sa pravidelne rozprával s Hospodinom. Respektíve Hospodin s Dávidom. Komunikovali spolu. Viedli dialóg. Tieto rozhovory boli nesmierne dôležité. Dávid to vedel. A preto aj v boji proti Filištíncom nič nenechal na náhodu, či na svoj úmysel. Pýtal sa a dostal odpoveď. – – Nie sme iní ako Dávid. Máme rovnako, ako on aj čas radosti, aj čas smútku, aj čas pokoja, aj čas bojov. Je nesmierne dôležité, pýtať sa Pána Boha na Jeho vôľu. Mať čas na modlitbu, ale aj čas na Božiu odpoveď. Komunikácia s naším Bohom je chvíľa, kedy sa aj to najviac skúšané srdce dokáže upokojiť a nájsť odpoveď na otázku, ktorá ho trápi.
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že sme mnohé podstatné rozhodnutia robili bez opýtania! Bez otvorenia srdca pre Tvoju vôľu. Veď nás Svojím Duchom, prosíme! Amen.
Pieseň: ES 311
Autor: Marián Krivuš


Hospodin sám pošle pred tebou anjela. 1.Mojžišova 24,7

Anjel povedal ženám: Vy sa nebojte, lebo viem, že hľadáte Ježiša, toho ukrižovaného! Niet Ho tu, lebo vstal, ako povedal; poďte, viďte miesto, kde ležal. A choďte rýchlo; povedzte Jeho učeníkom, že vstal z mŕtvych, a hľa, predchádza vás do Galiley, tam Ho uvidíte. Matúš 28,5.7


Matúš 26,30-35 :: Modlíme sa za: Nesvady (Dn)