Zamyslenie na deň 9.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 1,1-10

1 Pavel, z vôle Božej apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristovi Ježišovi. 2 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista.

3 Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. 4 Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v Ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred Ním, 5 keď nás z lásky podľa milostivej rady svojej vôle predurčil byť Mu synmi skrze Ježiša Krista 6 a zvelebovať slávu Jeho milosti, ktorou nás omilostil v Milovanom. 7 V Ňom máme vykúpenie skrze Jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva Jeho milosti, 8 v ktorej nás bohato zahrnul všetkou múdrosťou a rozumnosťou, 9 zjaviac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom 10 na uplatnenie plnosti časov: totiž v Kristovi ako v Hlave zjednotiť všetko, aj čo je na nebi, aj čo je na zemi;


Jednota v Kristovi. Apoštol nehlásal seba, ale ako apoštol z vôle Božej hlásal Krista a Jeho slovo. Myslím si, že mohol začať úplne inými slovami, ale vedel, v čom treba Efezských posilniť, povzbudiť, čo im treba na ceste za Kristom pripomenúť. To treba v zápase viery nanovo prijať aj nám. Boh si nás vyvolil. On nás urobil Svojimi deťmi, len z Božej milosti sa nám dostalo vykúpenia, odpustenia. Zahrnul nás všetkou múdrosťou a rozumnosťou, zjaviac nám tajomstvo Svojej vôle podľa Svojej blahovôle, ktorú si predsavzal v Ňom. A načo, prečo? Zjednotiť v Ňom všetko, čo je na nebi i na zemi. Sám Boh nás v Ňom obdaril múdrosťou na vytváranie jednoty. Bez Krista sa jednota budovať nedá. Každý človek je iný, každý má svoje kladné, ale i záporné stránky. Bez Krista sa nám môže veľmi rýchlo stať, že budeme vidieť na druhom len to pozitívne, a to, čo nie je v poriadku, bez rozmýšľania prijmeme. Môžeme však upadnúť do rovnako scestného extrému, keď už na druhom Božom dieťati nevidíme nič z Krista, iba hriech človeka. Jedno i druhé je rovnako nebezpečné. Boh chce jednotu, ale nie postavenú na človeku, sebeckých ľudských záujmoch, ľudskom pohľade a posudzovaní, ale na Kristovi, ktorý nám dáva pravú múdrosť, ako skutočnú jednotu budovať.
Autor: Ján Lichanec
Pieseň: ES 547


Hospodin je v práve, lebo som sa priečil Jeho slovu. Žalospevy 1,18

Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych Pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu. Židom 13,20-21


1.Mojžišova 32,22b-32 :: Modlíme sa za: Vyšná Slaná (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby