Zamyslenie na deň 10.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 1,11-14

11 (zjednotiť) v Ňom, v ktorom sme sa stali dedičmi, predurčenými podľa predsavzatia Toho, ktorý koná všetko podľa rozhodnutia svojej vôle, 12 aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme už predtým skladali nádej v Kristovi. 13 V Ňom aj vy, keď ste počuli slovo pravdy – evanjelium o svojej spáse – a uverili ste v Neho, boli ste spečatení zasľúbeným Duchom Svätým, 14 ktorý je závdavkom nášho dedičstva, aby sme ako Jeho vlastní boli vykúpení na chválu Jeho slávy.


Dedičstvo. Nedávno som stretla jednu utrápenú sestru. Keďže je známa v cirkevnom zbore ako „veselá kopa“, nedalo mi, aby som neskúmala, čo sa skrýva za jej skleslosťou. Nechcela o tom hovoriť, ale napokon sa priznala, že ide o dedičstvo. Bola som prekvapená, pretože väčšinou sa nám toto slovo spája s niečím radostným a pozitívnym. Pre ňu však znamenalo dedičstvo veľký šok, viac dlžôb ako majetku a mnoho s tým súvisiacich problémov. – – Dedičstvo, o ktorom hovorí apoštol, znamená pre všetkých veriacich radostné očakávanie a nádej. Nevyplýva z dedičského práva, ale zo slobodného Božieho rozhodnutia, z Jeho lásky k nám. Aj keď naplno prijmeme celé dedičstvo až v Kráľovstve Božom, predsa sa už môžeme radovať a tešiť z toho, čo nám Pán Boh zasľúbil. Môžeme prežívať istotu Božej lásky, prijatia, vedomia, že sme Božími deťmi. Všetko je za nás zaplatené, nijaké dlžoby. V Kristovi sa nám dostalo vykúpenia. To je slovo Pravdy, ktoré sa nám zvestuje. Aj keď musíme vybojovať ešte mnoho zápasov s našou ľudskou hriešnou prirodzenosťou, našou slabosťou, predsa máme pečať Božích detí, a to je závdavok Ducha Svätého. Preto chceme prosiť, aby nás Duch Svätý v tejto Pravde utvrdzoval a pomáhal nám žiť v radostnom očakávaní toho, čo nám ako Svojim deťom Pán Boh pripravil.
Autor: Lívia Lichancová
Pieseň: ES 676


Od lona matky mojej Ty si Boh môj! Žalm 22,11

Pavol píše: A som presvedčený, že Ten, ktorý počal vo vás dobré dielo, aj ho dokoná až do dňa Krista Ježiša. Filipským 1,6


Jób 42,7-13(14-17) :: Modlíme sa za: Vyšný Žipov (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby