Zamyslenie na deň 8.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Veľkej noci. Quasimodogeniti
(Ako práve narodené nemluvniatka. 1.Petra 2,2)
Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás zo Svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. 1.Petra 1,3


Kolosenským 2,12-15

12 keď ste boli s Ním pochovaní v krste. V Ňom ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych. 13 Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v priestupkoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s Ním, keď nám odpustil všetky priestupky 14 a dlžobný úpis, ktorý s predpismi (zákona) proti nám bol a nám prekážal, vymazal a odstránil, pribijúc ho na kríž. 15 Na Ňom odzbrojil kniežatstvá a mocnosti a vystavil ich verejne posmechu, triumfujúc nad nimi.


Pán Ježiš za nás už dlh zaplatil. Ak si niekto požičia väčšiu sumu peňazí, potvrdí to dlžobným úpisom, na ktorom je uvedená dlžná suma, dátum, dokedy sa zaväzuje dlh splatiť a podpis dlžníka. Mať takýto dlžobný úpis nie je nič príjemné. Keď sa dlžníkovi podarí dlh splatiť, zažije obrovskú úľavu. Každý z nás je v situácii dlžníka, ako to ilustruje aj maľba zo švábskeho kostolíka. Pod Kristovým krížom stojí diabol. V ruke drží listinu, na ktorej sú napísané hriechy ľudí, a hovorí Ježišovi: „Sem sa pozri! Ľudia sú zlí, patria mne.“ Z druhej strany však prichádza anjel so špongiou, na ktorú zachytil krv s vodou, ktorá prúdila z Kristovho boku. Touto špongiou zotiera dlžobný úpis. Maliar chce povedať: Ježišova krv na kríži zotrela hriechy všetkých ľudí. Tvoj dlh bol zaplatený do posledného centa, si slobodný! Smrťou Pána Ježiša na kríži sa naplnil Starý zákon a Boh s ľuďmi uzavrel Novú zmluvu. Účasť na Novej zmluve máme od chvíle krstu, v ktorom sme boli spolu s Kristom „pochovaní“, aby sme spolu s Ním povstali k novému životu. Kristov nový život po vzkriesení sa nám pridáva vierou v Pána Ježiša Krista. Aj v toto nedeľné ráno prosme o dar viery v toho ukrižovaného i vzkrieseného Pána, aby sme vierou, ktorá je „mocou od Boha“, žili už dnes nový večný život!
Autor: Sidónia Horňanová
Pieseň: ES 144


Anjel Boží zavolal z neba na Hagaru a riekol jej: Čo ti je, Hagar? Neboj sa, lebo Boh začul chlapcov hlas tam, kde bol. Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevnou rukou, lebo z neho utvorím veľký národ. 1.Mojžišova 21,17-18

Nezáleží teda na tom, kto chce, ani na tom, kto beží, ale na Bohu, ktorý sa zmilúva. Rímskym 9,16


Ján 20,19-29 :: 1.Petra 1,3-9 :: Žalm 84 :: Modlíme sa za: Vyšná Kamenica (Ko)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby