Zamyslenie na deň 9.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3.Mojžišova 10,1-11

1 Áronovi synovia Nádáb a Abíhú vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvätný oheň, čo im Hospodin neprikázal. 2 Preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom. 3 Vtedy povedal Mojžiš Áronovi: Toto hovoril Hospodin: Voči tým, ktorí sú mi blízki, ukážem sa svätým a oslávim sa pred všetkým ľudom. Áron však mlčal. 4 Potom Mojžiš zavolal Mišáéla a Elcáfána, synov Áronovho strýka Uzzíéla, a povedal im: Pristúpte a odneste svojich bratov spred svätyne ďaleko za tábor. 5 Oni pristúpili a v ich odevoch odniesli ich za tábor, ako hovoril Mojžiš. 6 Potom povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom, Eleázárovi a Ítámárovi: Nenechávajte si vlasy na hlave neošetrené a neroztrhávajte si šaty, aby ste nezomreli a neprišiel hnev Boží na celý zbor. Vaši bratia však, celý dom Izraela, nech plačú nad požiarom, ktorý Hospodin zažal. 7 Neodchádzajte od vchodu do svätostánku, aby ste nezomreli, lebo máte na sebe Hospodinov olej pomazania. I urobili podľa Mojžišovho rozkazu.
8 Hospodin prehovoril aj k Áronovi: 9 Nepi víno ani iný opojný nápoj ani ty, ani tvoji synovia, aby ste nezomreli, keď budete vchádzať do svätostánku. Nech vám je to večným ustanovením pre všetky vaše pokolenia, 10 aby ste vedeli rozlišovať medzi svätým a nesvätým, medzi nečistým a čistým, 11 a aby ste vyučovali Izraelcov všetkým ustanoveniam, ktoré vám Hospodin prikázal prostredníctvom Mojžiša.


Vyučovanie Božím ustanoveniam. V štáte, v školách, v rôznych organizáciách, firmách aj v cirkvi sa môžeme stretnúť s rôznymi vnútornými pravidlami, ktoré je potrebné dodržiavať a rešpektovať. Boh sám je Ten, ktorý nám vo Svojom Slove hovorí, čo je dobré a prospešné pre náš život a ako by sme mali vo svojom živote žiť. Rôzne Božie príkazy a zákazy sú pre naše dobro a sú prejavom Božej starostlivosti, dobroty a láskavosti voči nám, ľuďom. Odzrkadľuje sa v nich hĺbka Božej múdrosti. V ich svetle vidíme, ako by sme mali žiť a na čo by sme si mali dávať v živote pozor. Na druhej strane, práve vďaka nim spoznávame svoju hriešnosť, slabosti a pády života. Keď si uvedomujeme svoju hriešnosť a nedokonalosť, všetky svoje hriechy smieme zložiť pod Kristov kríž. Pod Jeho kríž smieme zložiť svoje slabosti, ale aj svoje starosti, bolesti a problémy. Veď Kristus umieral pre naše previnenia, v Jeho kríži nachádzame milosť a odpustenie. Je to veľmi vzácna a drahá milosť – veď stála život Božieho Syna Ježiša Krista! Kiež On sám nás Svojím životom vyučuje Božím ustanoveniam a pravdám, je nám príkladom a vzorom! Kiež vo viere v Neho nachádzame milosť, odpustenie, spásu i život večný!
Autor: Janka Pabáková
Pieseň: ES 534


Hospodin je štítom každému, kto sa k Nemu utieka. Žalm 18,31

Verný je Pán, ktorý vás utvrdí a zachová od zlého. 2.Tesalonickým 3,3


Jakub 4,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Galanta (Ba)