Zamyslenie na deň 8.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3.Mojžišova 9,1-24

1 Na ôsmy deň Mojžiš zavolal Árona, jeho synov i starších Izraela 2 a povedal Áronovi: Vezmi si teľa na obeť za hriech a barana na spaľovanú obeť, oboje bezchybné, a prines ich pred Hospodina. 3 K Izraelcom prehovor: Vezmite kozla na obeť za hriech, na spaľovanú obeť jednoročné a bezchybné teľa a jahňa, 4 býka a barana na obeť spoločenstva, aby ste ich obetovali pred Hospodinom; aj pokrmovú obeť zamiesenú olejom, lebo dnes sa vám zjaví Hospodin. 5 Vtedy priniesli pred svätostánok všetko, čo im prikázal Mojžiš; celý zbor pristúpil a zastal pred Hospodinom. 6 Mojžiš povedal: Toto prikázal Hospodin: Vykonajte to a sláva Hospodinova sa vám zjaví. 7 Nato Mojžiš povedal Áronovi: Pristúp k oltáru, obetuj svoju obeť za hriech aj svoju spaľovanú obeť a vykonaj obrad zmierenia za seba i za ľud. Potom prines obetný dar ľudu a vykonaj zaň obrad zmierenia, ako prikázal Hospodin.

8 Nato Áron pristúpil k oltáru, zabil teľa určené pre neho na obeť za hriech; 9 Áronovi synovia mu podali krv, on namočil prst do krvi, pomazal rohy oltára a krv vylial ku spodku oltára. 10 Tuk, obličky a lalok pečene z obete za hriech spálil na oltári, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 11 Mäso však a kožu spálil za táborom. 12 Potom zabil spaľovanú obeť. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou pokropil oltár dookola. 13 Nato mu po kusoch podali spaľovanú obeť aj hlavu a on ich spálil na oltári. 14 Umyl vnútornosti aj nohy a spálil ich po spaľovanej obeti na oltári.

15 Nato priniesol obetný dar ľudu, vzal kozla určeného na obeť za hriech ľudu a obetoval ho za hriech ako predchádzajúceho. 16 Priniesol aj spaľovanú obeť a konal podľa predpisu. 17 Potom priniesol pokrmovú obeť, vzal z nej za plnú hrsť a spálil na oltári okrem rannej spaľovanej obete. 18 Napokon zabil býka a barana určeného na obeť spoločenstva za ľud; Áronovi synovia mu podali krv a on ňou pokropil oltár dookola. 19 Tuk z býka a barana, tučný chvost, to, čo pokrýva vnútornosti, obličky a lalok pečene, 20 tieto tukové časti položili na hrude; Áron spálil tukové časti na oltári, 21 ale hruďami a pravým stehnom zamával na spôsob mávanej dávky pred Hospodinom, ako prikázal Mojžiš. 22 Nato Áron pozdvihol ruky oproti ľudu, požehnal ho a po vykonaní obete za hriech, spaľovanej obete a obete spoločenstva zostúpil. 23 Mojžiš a Áron vstúpili do svätostánku. Keď vyšli, požehnali ľud a sláva Hospodinova sa zjavila všetkému ľudu. 24 Oheň vyšľahol spred Hospodina a strávil na oltári spaľovanú obeť i tuk. Všetok ľud to videl, zajasal a padol na tvár.


Časné a trvalé hodnoty života. Istý chlapec raz sníval o svojej dospelosti: Keď vyrastiem, chcem byť slávny a bohatý. Chcem precestovať celý svet, chcem mať moderné auto, chcem… Keď vyrástol, uvedomil si, že život nie je iba o bohatstve, sláve a uznaní. Vtedy si povedal: Chcel by som oveľa viac ako len to, o čom som sníval vo svojom detstve. Vo svojom živote by som chcel byť úprimný, verný a pravdivý. Chcem spoznávať Boha a slúžiť Mu. V živote chcem mať radosť a pokoj, lásku i zmysel života. I dnes môže človek dozrieť k poznaniu, že v živote je podstatné aj to, čo je na prvý pohľad neviditeľné a rukami neuchopiteľné – pokoj, láska, či odpustenie. Božie slovo nám dnes predstavuje rôzne obete na odpustenie hriechov. Pripomína nám, aké je odpustenie hriechov pre nás dôležité. Veď nenávisť, neodpustenie, či túžba po pomste je pre nás bremenom, ktoré vďaka Kristovi už viac nemusíme nosiť. Kristus, ako dokonalý Boží Baránok, sa obetoval za všetky naše hriechy a previnenia. V Jeho kríži, vo viere v Neho nachádzame milosť, odpustenie i večný život. Práve pod Jeho kríž smieme zložiť všetky svoje bremená a ťažkosti života. Kiež On sám obohacuje naše životy Svojím požehnaním a odpustením!
Autor. Janka Pabáková
Pieseň: ES 86


Prečo si skleslá, duša moja, a zmietaš sa vo mne? Očakávaj na Boha, lebo ešte ďakovať budem Jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu! Žalm 42,12

Váš zármutok sa premení na radosť. Ján 16,20


5.Mojžišova 8,11-18 :: MODLÍME SA ZA: Farná (Dn)