Zamyslenie na deň 10.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3.Mojžišova 16,1-22

1 Hospodin prehovoril k Mojžišovi po smrti dvoch synov Áronových, ktorí zomreli, keď predstupovali pred Hospodina. 2 Hospodin riekol Mojžišovi: Povedz svojmu bratovi Áronovi, nech nevstupuje hocikedy do svätyne za oponu pred vrchnák, ktorý je na truhle, aby nezomrel, lebo v oblaku sa budem zjavovať nad vrchnákom. 3 Len takto smie Áron vstúpiť do svätyne: s jedným juncom na obeť za hriech a s baranom na spaľovanú obeť. 4 Nech si oblečie posvätný ľanový spodný odev; na tele má mať ľanové spodky, nech sa opáše ľanovým pásom a uviaže si ľanový turban. To je posvätný úbor. Nech si umyje telo vodou a potom si ho oblečie. 5 Od zboru Izraelcov prevezme dvoch kozlov na obeť za hriech a jedného barana na spaľovanú obeť. 6 Áron nech privedie junca, určeného na obeť za hriech, a nech vykoná obrad zmierenia za seba a za svoj dom. 7 Potom nech vezme dvoch kozlov, postaví ich pred Hospodina ku vchodu do svätostánku; 8 Áron hodí žreb o oboch kozloch, jeden žreb pre Hospodina a druhý pre Azázéla. 9 Potom Áron privedie kozla, na ktorého padol žreb pre Hospodina, a pripraví ho na obeť za hriech. 10 Kozla však, na ktorého padol žreb pre Azázéla, treba postaviť živého pred Hospodina, vykonať ním obrad zmierenia a vyhnať ho Azázélovi na púšť. 11 Áron nech privedie junca, ktorého má na obeť za hriech, a nech ním vykoná obrad zmierenia za seba a za svoj dom; zabije totiž junca, ktorého má na obeť za hriech. 12 Vezme plnú lopatku uhlíkov z oltára spred Hospodina a plné priehrštie roztlčeného vonného kadidla. Vnesie to za oponu 13 a položí kadidlo na oheň pred Hospodinom; oblak z kadidla zahalí vrchnák, ktorý je na Svedectve; tak neumrie. 14 Potom nech vezme z krvi junca, prstom nech pokropí vrchnák smerom k východnej strane a pred vrchnákom sedem razy prstom rozfŕka krv. 15 Potom zabije kozla, určeného na obeť za hriech ľudu, jeho krv vnesie do vnútra za oponu a s jeho krvou naloží ako s krvou junca: nech ju vykropí na vrchnák a pred vrchnák. 16 Tak nech vykoná obrad zmierenia za svätyňu pre všetky nečistoty Izraelcov a pre ich priestupky a všetky hriechy; tak nech urobí aj so svätostánkom, ktorý stojí medzi nimi uprostred ich nečistôt. 17 Nech niet nikoho v svätostánku, keď vstúpi do svätyne na vykonanie obradu zmierenia, pokiaľ nevyjde a nevykoná obrad zmierenia za seba, za svoj dom a za celé zhromaždenie Izraela. 18 Potom nech vyjde k oltáru, ktorý je pred Hospodinom, a vykoná na ňom obrad zmierenia: nech vezme z krvi junca a kozla a nech dookola pomaže rohy oltára. 19 sedem razy nech ho prstom pokropí čiastkou krvi, tak nech ho očistí od nečistôt Izraelcov a posvätí ho. 20 Keď dokončil obrad zmierenia za svätyňu, svätostánok a oltár, nech privedie živého kozla; 21 Áron nech položí svoje ruky na hlavu živého kozla a vyzná nad ním všetky viny Izraelcov, všetky ich priestupky so všetkými hriechmi. Keď ich tak zloží na hlavu kozla, nech ho na to pripravený muž vyženie na púšť. 22 Keď vyženie kozla na púšť, on odnesie na sebe všetky viny do odľahlého kraja.


Veľký deň zmierenia. Princíp obetí sa tiahne celou Bibliou. Deň zmierenia je jeden z najväčších židovských sviatkov. Hebrejský preklad je Jom kippur, kde kippur doslovne znamená prikrytie, nie vymazanie hriechu. Jediný deň v roku, kedy mal najvyšší kňaz dovolené vstúpiť do svätyne svätých, vzývať Hospodinovo meno (JHVH) a vykonať tam zmierujúce obrady za hriechy ľudu. Bol to deň prísneho pôstu, pokánia a nápravy života. V priebehu tohto dňa boli obetované dva kozly, na ktoré boli prenesené hriechy ľudu. Jeden z nich bol obetovaný na oltári a druhý vyhnaný na púšť Azázelovi. Nijaká starozmluvná obeť však nedokázala odstrániť hriechy a ich dôsledky, preto sa museli stále opakovať. Jedine obeť Božieho Syna, Pána Ježiša Krista mohla prelomiť túto nutnosť starozmluvných rituálov, odkryť oponu, za ktorú sa obyčajný človek dovtedy nikdy nedostal kvôli svojej hriešnosti. Obeť nevinného Božieho Baránka stačila raz a navždy. To bol veľký deň zmierenia! A my teraz skrze vieru v Pána Ježiša Krista môžeme pristúpiť k trónu milosti a osobne zažívať Božiu odpúšťajúcu lásku. Ďakujme Pánu Bohu, nielen v tomto pôstnom čase, že sa k nám, rebelom sklonil, ale aj za to, že tento čas milosti ešte stále trvá.
Autor: Katarína Šoltésová
Pieseň: ES 324


Vtedy Boh riekol Šalamúnovi: Pretože si si nežiadal ani dlhý život, ani bohatstvo, ani životy svojich nepriateľov, ale si si žiadal schopnosť porozumieť a poslúchnuť právo, hľa, učiním podľa tvojej žiadosti. 1.Kráľov 3,11-12

Ježiš hovorí: Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Matúš 7,24


Židom 2,11-18 :: MODLÍME SA ZA: Gbelce (Dn)