Zamyslenie na deň 9.2.2024

Títovi 1,10-16

10 Je totiž mnoho neposlušných, táravých a zvodcov, najmä medzi obrezanými. 11 Tých treba umlčať, veď rozvracajú celé domácnosti, keď pre nečestný zisk učia, čo sa nesmie. 12 Ich vlastný prorok, jeden spomedzi nich, povedal: Kréťania sú ustaviční klamári, zlé zvieratá, lenivé bruchá. 13 Toto svedectvo je pravdivé. Preto ich prísne karhaj, aby ozdraveli vo viere. 14 Nech sa nepridŕžajú židovských bájí a prikázaní ľudí, ktorí sa odvrátili od pravdy. 15 Čistým je všetko čisté. Ale poškvrneným a neveriacim nič nie je čisté, naopak, poškvrnený je aj ich rozum, aj svedomie. 16 Vyhlasujú, že poznajú Boha, ale skutkami to popierajú. Sú odporní a neposlušní a nie sú súci na nijaký dobrý skutok.


Keď je prísnosť namieste. Niektorí si ranú kresťanskú cirkev idealizujú. Prečítané slová z tejto ilúzie vyvádzajú. Už medzi prvými generáciami kresťanov boli vážne problémy. Naznačuje to prísny tón tohto biblického oddielu. Prísnosť tu nie je autoritárskym prejavom či aroganciou cirkevného predstaviteľa, ale znakom ochraňujúcej lásky. Ňou má vedúci cirkvi ako dobrý pastier chrániť zverené stádočko. Zvodcov je mnoho. Hovoria síce o Bohu, no to ešte neznamená, že sú na ceste za Ním a že vedú k Nemu. Nekážu verejne, ale v domácnostiach. Vnášajú do nich zmätok, rozvracajú celé rodiny. Motivuje ich ziskuchtivosť, nie privádzanie ľudí k spáse v Kristovi. Ústami vyznávajú Ježiša, hlásajú náboženskú čistotu. V rozpore s evanjeliom však trvajú na dodržiavaní ľudských ustanovení a židovských predpisov o náboženskom očisťovaní. V kresťanstve sú čistí tí, ktorých očistila Kristova obeť na kríži – Ježiš sa stal ich Pánom a Spasiteľom. Kto hľadá spásu v niečom inom, kto mieša evanjelium s inými cestami spásy, toho viera je falošná. Nevzíde z nej nič dobré. Nasledovníci týchto zvodcov sú ponechaní bez Spasiteľa. Preto treba cestu sebavykúpenia odrezať. Jej šíriteľov usvedčovať ako falšovateľov evanjelia. Prísne ich napomínať, aby sa vrátili k zdravej viere. K nej smeruje aj prísnosť, ktorá tu zaznieva.

Modlitba: Ďakujem, Bože, za Tvoje napomínanie. Ďakujem, že pre Teba je dôležitejšia spása človeka, než zisk peňazí. Odpusť, že im dávame často príliš veľkú dôležitosť. Posilňuj nás Tvojím Duchom na vnútornom človeku. Amen.
Pieseň: ES 258
Autor: Martin Šefranko


Hovorte k srdcu Jeruzalema a volajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba, že je odčinená jeho vina. Izaiáš 40,2

V Jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Lukáš 24,47


2.Timotejovi 3,(10-13)14-17 • Modlíme sa za: Chmeľov (ŠZS)