Zamyslenie na deň 10.2.2024

Títovi 2,1-10

1 Ty však hovor, čo je v súlade so zdravou náukou. 2 Starší muži nech sú triezvi, úctyhodní, uvážliví, zdraví vo viere, láske, vytrvalosti. 3 Takisto staršie ženy nech sa správajú, ako sa patrí na svätých, nech neohovárajú, nech nie sú zotročené mnohým vínom, nech učia to, čo je dobré, 4 aby viedli mladšie ženy k rozumnosti, aby milovali svojich mužov a deti, 5 aby boli uvážlivé, čisté, aby sa starali o domácnosť, aby boli dobré, poddané vlastným mužom, aby Božie slovo nebolo vystavené rúhaniu. 6 Takisto napomínaj mladších mužov, aby boli rozumní 7 vo všetkom. Ty sám buď vzorom dobrých skutkov. V náuke preukáž neporušenosť, poctivosť, 8 nech je to zdravé nespochybniteľné slovo, aby sa protivník zahanbil, keď nebude môcť o nás povedať nič zlé. 9 Otroci nech sú vo všetkom poddaní svojim pánom, nech sú ochotní, nech neodvrávajú, 10 nech nič nespreneveria, naopak, nech preukazujú všestrannú a úplnú vernosť, aby v každom ohľade boli z každej stránky ozdobou učenia o našom Spasiteľovi, Bohu.


Zdravé učenie ústi do príkladného života. K zdravému učeniu patrí varovanie pred tým, čo od spásy v Kristovi odvádza, ale aj dôraz na presvedčivý život kresťanov. Ten je odpoveďou na Ježišovu lásku obetujúcu sa pre nás. Príkladný život má byť zjavným u všetkých vekových skupín a spoločenských vrstiev veriacich. Cirkev obohacuje, keď je pestrá po generačnej stránke a sú v nej rôzne spoločenské skupiny. Zároveň to skrýva i hrozbu konfliktov. Spôsob, ako sa kresťania správajú, môže podporovať šírenie evanjelia, alebo ho brzdiť, ba poškodzovať jeho vierohodnosť. Nejde o klamný imidž, ale o povesť kresťanstva vo svete, o to, aby život veriacich v Krista prebúdzal záujem ďalších o vieru v Spasiteľa. Ku príkladnému životu patrí disciplinovanosť, ovládanie – a to tak v pití vína, ako aj v reči. Ohováranie je diabolská praktika (por. 1M 2,16-17 a 3,1). Príkladný život dodá dôraz aj slovám tých, ktorí vyučujú (v. 7). Apoštol opakovane nabáda k striezlivosti, miernosti a rešpektovaniu druhých. Miernosť je odstup od prílišných emócií – či už hnevu, alebo náklonnosti. Neprepočujme tiež, že príklad starších môže motivovať mladších k životu, ktorý je na Božiu slávu (v. 4-5). Motivujeme, či znechucujeme? Kiež aj pri nás ortodoxia ústi do ortopraxe – príkladného životného počínania.

Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám dávaš správne myšlienky, aby sme správne konali. Odpusť, že ich často ignorujeme a žijeme podľa svojich telesných túžob. Veď nás po cestách Ducha Svätého. Amen.
Pieseň: ES 498
Autor: Martin Šefranko


Moje ústa budú rozprávať o Tvojej spravodlivosti, každý deň o Tvojich spásnych skutkoch, aj keď ich neviem spočítať. Žalm 71,15

Mária povedala: „Veľké veci mi urobil Ten, ktorý je mocný, a sväté je Jeho meno.“ Lukáš 1,49


Matúš 13,31-35 • Modlíme sa za: Chmeľovec (ŠZS)