Zamyslenie na deň 8.2.2024

Títovi 1,1-9

1 Pavol, služobník Boha a apoštol Ježiša Krista, pre vieru Božích vyvolených a pre poznanie pravdy, ktorá je v súlade s nábožnosťou, 2 v nádeji na večný život, ktorý prisľúbil pravdivý Boh pred večnými vekmi. 3 V určenom čase však zjavil svoje slovo v hlásaní, ktoré mi bolo zverené v súlade s príkazom nášho Spasiteľa, Boha. 4 Títovi, svojmu pravému synovi v spoločnej viere: Milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista, nášho Spasiteľa. 5 Preto som ťa nechal na Kréte, aby si dal do poriadku, čo ešte ostáva, a aby si v mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal: 6 má to byť bezúhonný muž, jednej ženy, má mať veriace deti, ktoré nie sú obviňované z neviazaného života a neposlušnosti. 7 Veď biskup ako Boží správca musí byť bezúhonný, nie samoľúby, nie hnevlivý, nie pijan, nie bitkár, nesmie túžiť po nečestnom zisku, 8 ale byť pohostinný, musí milovať dobro, musí byť uvážlivý, spravodlivý, zbožný, zdržanlivý. 9 Musí sa pridŕžať spoľahlivého slova podľa učenia, má byť schopný povzbudzovať v zdravom učení i usvedčovať odporcov.


Služobný list? Úvod listu apoštola Pavla Títovi je jeho preukazom duchovnej totožnosti. Títovi pripomína ich vzájomné spojenie viery v Pána Boha aj v Pána Ježiša Krista, aj ich spoločné poslanie. Označenia, ako: „služobník Boží“, „apoštol Ježiša Krista“ alebo „otrok Pánov“ sú vyznaním oddanosti, ale aj prejavom poslušnosti svojmu poslaniu apoštola, ktoré prijal od Pána Ježiša Krista. Títovi sa dostala náročná úloha: dokončiť poriadky v cirkevných zboroch na Kréte a pripraviť ich tak na obdobie, keď budú musieť samostatne v ťažkostiach a ohrozeniach dosvedčovať pravdu evanjelia. – – V jednotlivých mestách bolo potrebné „ustanoviť starších“, t. j. vybrať vo viere skúsených ľudí, ktorí by viedli život kresťanských spoločenstiev. Mali to byť ľudia bezúhonní duchovne, morálne aj spoločensky. Ľudia schopní spravovať život kresťanov v duchu pravého evanjelia. Pavlova charakteristika takéhoto človeka je užitočná aj pre dnešok. Aj dnes potrebuje naša cirkev, cirkevné zbory takých ľudí do svojich správnych orgánov. Vieme, že to nie je ani dnes jednoduchá úloha. Predovšetkým potrebujeme prosiť na modlitbách o dar Ducha Svätého, ktorý povoláva, posväcuje a vysiela pracovníkov do takejto služby. Táto úloha teda trvá pre všetkých, ktorí sú spojení vierou v Ježiša Krista.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje vedenie pri našom vedení iných. Odpusť, že niekedy pyšne beriem veci do svojich rúk. Ukazuj nám, že iba keď nás Ty riadiš, riadime iných správne. Amen.
Pieseň: ES 287
Autor: Dušan Kováčik


Dobré je v tichosti čakať na Hospodinovu pomoc. Náreky/Plač 3,26

Vytrvajme v behu, ktorý máme pred sebou. Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Hebrejom 12,1-2


1.Tesaloničanom 1,2-10 • Modlíme sa za: Hybe (LOS)