Zamyslenie na deň 9.12.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 12,1-6

1 Potom v ten deň povieš: Ďakujem Ti, Hospodine, lebo – hoci si sa hneval na mňa – Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. 2 Ajhľa, Boh je moja spása, dúfam a nebojím sa, lebo Hospodin je moja sila a moja pieseň. On sa mi stal spasením. 3 S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. 4 V ten deň poviete: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte Jeho meno, zvestujte Jeho skutky medzi národmi, pripomínajte, že je vyvýšené Jeho meno. 5 Ospevujte Hospodina, lebo slávne veci učinil, nech je to známe na celej zemi. 6 Jasaj a plesaj, obyvateľka Siona, lebo je veľký uprostred teba Svätý Izraela!


Chválospev spasených. Dnes je pred nami kapitola radostnej oslavy Hospodina. Nasleduje po vážnych proroctvách pre Izrael a ostatné národy. Na to však nadväzuje proroctvo o Mesiášovi a zasľúbenie ostatkom Božieho ľudu. Náš text je akoby radostnou odpoveďou na tieto zasľúbenia. Začína sa trochu zvláštne – oslavou Hospodina, že sa hneval. Áno, Pán Boh sa hnevá na naše hriechy, aj nás karhá a trestá, keď je to potrebné, lebo nás vychováva ako Otec Svoje deti. Ďalej čítame: „…odvrátil sa Tvoj hnev a potešil si ma“. Taká je Božia milosť. Nechce hriešnika zničiť, ale vrátiť ho na cestu spásy. – – Istá naša spolusestra spomínala, ako prežila vážne zastavenie vo svojom duchovnom živote, keď si uvedomila svoju hriešnosť. Vedela, že takto pôjde do zahynutia. Záchranu našla v slovách Pána Ježiša: „…toho, kto príde ku Mne, nevyhodím von“ (Ján 6,37). Prišla k Nemu a našla odpustenie, pokoj a radosť. Mohla Hospodinovi vyznať: „Boh môjho spasenia!“ a túžila po tom, aby to mohli vysloviť aj jej blížni. – – Pán Ježiš prišiel pre každého z nás. „Jeho krv nás očisťuje od každého hriechu“ (1J 1,7). Toto sú tie pramene spásy. Srdce zmierené s Bohom je naplnené vďakou a chválou. Nedovoľme, aby akýkoľvek hriech stál medzi nami a svätým Bohom! Tak Ho budeme chváliť, lebo je toho hoden a Jeho milosť trvá naveky.

Modlitba: Chválime Ťa, Pane náš, za Tvoj dokonalý plán spásy! Ďakujeme Ti, že nám odpúšťaš a vraciaš nám radosť! Odpusť nám, že pre svoje starosti často nevnímame Tvoje skutky lásky! Ďakujeme Ti, že Ty si nám napriek tomu verný!
Pieseň: ES 344
Autor: Ľubomír Trnavský


Naozaj, On niesol naše choroby a naše bolesti Ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý. Izaiáš 53,4

Myslite na Toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči Sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Hebrejom 12,3


Lukáš 22,66-71 •  Modlíme sa za: Vrútky (TuS)