Zamyslenie na deň 8.12.2022

Izaiáš 11,1-10

1 Z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. 2 Spočinie na ňom Duch Hospodinov, duch múdrosti a rozumnosti, duch rady a sily, duch známosti a bázne Hospodinovej. 3 V bázni pred Hospodinom bude mať svoju záľubu. Nebude súdiť podľa toho, čo mu oči vidia, a nebude rozhodovať podľa toho, čo mu uši počujú, 4 ale v spravodlivosti bude súdiť slabých a správne vynášať výrok biednym zeme. Biť bude zem palicou svojich úst a bezbožníka usmrtí dychom svojich perí. 5 Spravodlivosť bude pásom na jeho drieku a pravda bude opaskom na jeho bedrách. 6 Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Teľa, levíča a kŕmny dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. 7 Krava s medveďom sa budú pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. 8 Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a batoľa vystrie ruku nad brloh zmije. 9 Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svätom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more. 10 V ten deň pohania vyhľadávať budú koreň Izajov, ktorý stojí ako koruhva národov, a slávny bude jeho príbytok.


Pozrite, aký vynikajúci je Pán Ježiš! Sám je poslušný Pánu Bohu aj nás vedie k poslušnosti. Dokáže pozitívne zmeniť život človeka, zastáva sa ho a zabezpečuje právo. Prináša pokoj, aký nikto iný nemôže dať. – – J. A. Komenský v knihe Labyrint sveta, raj srdca alegorickým spôsobom opisuje svoje duchovné hľadanie na príklade pútnika, ktorý putuje svetom a hľadá, čo by ho uspokojilo. Nenašiel nič, ale spoznal márnosť a nedokonalosť všetkého. Vyústilo to až do takého zúfalého stavu, že ako píše: „Z toho mi strnuli všetky vnútornosti a celé telo sa mi triaslo, bol som taký zdesený, že som sa samou slabosťou zrútil k zemi a žalostne zvolal: Ach, úbohí, biedni, nešťastní ľudia! Ach, kiež by som sa nikdy nenarodil! Kiež by som nikdy neprešiel bránou života. Ach, Bože, Bože! Bože, ak vôbec si, zmiluj sa nado mnou biednym!“ A vtedy zrazu začul Ježišov hlas: „Vráť sa, odkiaľ si vyšiel, do domu svojho srdca, a zavri za sebou dvere.“ Odpovedal: „Tu som, Pane môj, Ježišu! Vezmi si ma, chcem byť Tvoj a zostať tak naveky. Hovor ku Svojmu služobníkovi a daj, nech v tom nájdem záľubu. Prikáž mi, čo sa Ti páči, a daj, nech to unesiem. Obráť ma, k čomu chceš, a daj, nech na to stačím. Nech sa ja stanem ničím, aby si Ty sám bol všetkým.“

Modlitba: Bože, ďakujem Ti za to, aký si dokonalý! Odpusť, že nechcem, aby si mi bol všetkým. Dávaj sa mi stále viac spoznať, nech Ťa prijímam so všetkým, čo mi dávaš! Amen.
Pieseň: ES 6
Autor: Peter Taját


Izraeliti, každý muž a žena, ktorých nabádalo srdce priniesť dar Hospodinovi, prinášali dobrovoľné dary Hospodinovi. 2.Mojžišova 35,29

Aj vy sa dajte zabudovať ako živé kamene do duchovného domu, aby ste sa stali svätým kňazstvom, ktoré bude prinášať duchovné obety, príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. 1.Petrov 2,5


Jeremiáš 31,1-7 •  Modlíme sa za: Vrbové (BaS)