Zamyslenie na deň 8.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 3,1-21

1 Bol farizej, menom Nikodém, popredný muž medzi Židmi. 2 Ten prišiel k Nemu v noci a hovoril Mu: Majstre, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha; lebo nikto nemôže činiť znamenia, aké Ty činíš, ak len Boh nie je s ním. 3 Ježiš mu odpovedal: Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. 4 Nikodém Mu povedal: Ako sa človek môže narodiť, keď je starý? Nemôže predsa druhý raz vojsť do života matky a narodiť sa. 5 Odpovedal Ježiš: Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. 6 Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch. 7 Nediv sa, že som ti povedal: Treba sa vám znovu narodiť. 8 Vietor veje, kam chce: čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide: tak je s každým, kto sa narodil z Ducha. 9 Nikodém Mu povedal: Ako sa to môže stať? 10 Ježiš mu odpovedal: Ty si učiteľ v Izraeli, a nevieš to? 11 Veru, veru ti hovorím: Čo vieme, hovoríme, a čo sme videli, svedčíme, ale neprijímate naše svedectvo. 12 Ak neveríte, keď som vám hovoril o zemských veciach, akože uveríte, keď vám budem hovoriť o nebeských? 13 A nikto nevstúpil do neba, len Ten, kto zostúpil z neba, Syn človeka. 14 A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, 15 aby každý veriaci mal v Ňom večný život. 16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. 17 Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil. 18 Kto verí v Neho, nebude súdený. Kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Syna Božieho. 19 A v tom je súd, že svetlo prišlo na svet, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. 20 Každý totiž, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky nevyšli najavo. 21 Ale kto činí pravdu, ide na svetlo, aby jeho skutky boli zjavené, pretože sú v Bohu konané.


Ako sa to môže stať? Zbožný farizej Nikodém prišiel v noci tajne za Ježišom. Pán Ježiš vedel, že hľadá kráľovstvo Božie, a tak mu povedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť kráľovstvo Božie. …Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. …Treba sa vám znovu narodiť.“ Nikodém, hoci veľmi učený, nerozumel – veď človek nemôže znovu vojsť do života matky a opäť sa narodiť! Vedel však, že to, čo hovorí Ježiš, je veľmi dôležité. A tak sa pokorne opýtal: „Ako sa to môže stať?“ Dlho mi bola Ježišova odpoveď záhadou. Predpokladala som, že sa v nej dočítam, AKO sa JA mám narodiť znova. Ale v odpovedi sa hovorilo o Ježišovom diele spasenia. A potom mi svitlo. Nové narodenie nie je postavené na tom, čo urobím JA, ale len a len na tom, čo vykonal Pán Ježiš. My k tomu nemôžeme NIČ pridať. Je to Boží DAR. Ničím si to nemôžeme zaslúžiť ani vydobyť. No predsa je tam aj niečo o nás: „…kto verí v Neho“ a „aby každý veriaci mal v Ňom večný život“. Veríš Mu? Si „v Ňom“? Pane Ježišu, vrúcne Ti ďakujem za Tvoje dielo spasenia! Verím, že si zomrel aj za moje hriechy a vstal z mŕtvych na moje ospravedlnenie. Prosím, odpusť mi hriechy, buď mi Pánom a Spasiteľom a znovu ma zroď Svojím Svätým Duchom! Amen.
Autor: Viera Mariášová
Pieseň: ES 448


Keď jeho duch vyjde, on vráti sa do zeme; jeho úmysly zaniknú v ten istý deň. Žalm 146,4

A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? Matúš 6,27


Skutky apoštolov 10,37-48 :: Modlíme sa za: Rejdová (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby