Zamyslenie na deň 8.9.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Habakuk 1,12 – 2,3

12 Či Ty, Hospodine, nie si od večnosti, Bože môj, Svätý môj? My nezomrieme! Hospodine, Ty si ho ustanovil vykonať súd, a Ty, ó skala, si ho určil vykonať trest. 13 Pričisté sú Tvoje oči, aby sa dívali na zlo, Ty nemôžeš hľadieť na trápenie! Prečo hľadíš na neverných, a mlčíš, keď nešľachetník pohlcuje spravodlivejšieho, ako je sám? 14 Ľudí robíš podobnými morským rybám a podobnými červom, ktoré nemajú vládcu? 15 Všetko chce vychytať udicou, vyloviť do svojej siete, pozbierať svojím čereňom; preto raduje sa a jasá. 16 Preto obetuje svojej sieti, kadidlo páli svojmu čereňu, lebo z nich má svoj tučný podiel a bohatý pokrm. 17 Či smie preto vyprázdňovať svoju sieť a bez ľútosti stále vraždiť národy?

2:1 Na svoju stráž si zastanem a postavím sa na baštu, ja striehnuť budem, aby som zbadal, čo mi bude hovoriť a čo odpovie na moju námietku. 2 Hospodin mi odpovedal: Opíš videnie, a to zreteľne na dosky, aby ho čitateľ ľahko zrakom prebehol. 3 Lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a – nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní – nebude meškať.


Skutočne Božie mlyny melú? V prvej časti prorok vyznáva, že Boh je spravodlivý a nemôže bez trestu hľadieť na trápenie a neprávosti ľudí. Od polovice 13. verša však, paradoxne, opisuje situáciu, ktorá sa vôbec nezmenila. Prorok vidí, ako bohatý človek pripravuje „slabšieho“ o hmotné bohatstvo dané Hospodinom… (v.15 – všetko chce vychytať udicou do svojej siete – nevie sa seriózne rozdeliť). Jeho chamtivosť po majetku ide aj cez vraždy a samotné bohatstvo sa mu stáva Bohom – uctieva ho (v.16). Boh dáva prorokovi videnie, čo sa udeje s takýmito ľuďmi (ak neučinia pokánie)… večne zahynú. Často i my vidíme takúto neprávosť v našom okolí. A natíska sa nám otázka: „Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď nešľachetník pohlcuje spravodlivejšieho…?“ My, deti Božie, vieme, že u Boha má všetko svoj čas. Medzi národmi v Európe je udomácnené príslovie, ktoré vydáva svedectvo všetkému stvorenstvu, že Boh existuje: „Božie mlyny melú pomaly (nie vždy pomaly), ale isto.“ Niekedy je pre nás skutočne ťažké zniesť všetko zlo, čo sa okolo nás deje, ale nám neprislúcha súdiť. My sa máme modliť za tých „najhorších“ nešľachetníkov, aby aj im Pán Boh daroval milosť pokánia v pravý čas, lebo Jeho vôľou je, „aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy“. Náš Boh je dobrý Boh.
Autor: Stanislav Gurka
Pieseň: ES 260


Potom poznajú, že ja, Hospodin, ich Boh, som s nimi a že oni, dom Izraela, sú mojím ľudom – znie výrok Hospodina, Pána. Ezechiel 34,30

Ježiš hovorí: Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie. Ján 15,16


2.Tesalonickým 2,13-17 :: Modlíme sa za: Kraľovany (Lo)