Zamyslenie na deň 8.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

6. nedeľa po Svätej Trojici
Takto vraví Hospodin: Neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojím menom; môj si ty! Izaiáš 43,1


Skutky apoštolov 8,26-39

26 Tu anjel Pánov hovoril Filipovi: Vstaň a choď na juh, na cestu, čo vedie z Jeruzalema do Gazy a je pustá. 27 I vstal a šiel. A hľa, muž z Etiópie, eunuch, dvoran etiópskej kráľovnej Kandáky, správca celého jej pokladu, ktorý prišiel do Jeruzalema, aby vzýval Boha, 28 vracal sa (domov); sedel na svojom voze a čítal proroka Izaiáša. 29 I povedal Duch Filipovi: Pristúp a pripoj sa k vozu! 30 Keď Filip pribehol, počul, ako číta proroka Izaiáša, a spýtal sa: Či aj rozumieš, čo čítaš? 31 Odpovedal mu: Akože by som rozumel, ak mi len niekto nevysvetlí? Potom prosil Filipa, aby vyšiel (na voz) a prisadol k nemu. 32 Stať Písma, ktorú čítal, bola: Viedli Ho ako ovcu na zabitie, a ako baránok mlčí pred tým, kto ho strihá, tak neotvoril ústa. 33 Jeho ponížením bol súd nad Ním zrušený, a Jeho rod kto vypočíta? Lebo Jeho život je vzatý zo zeme. 34 Ohlásil sa eunuch a povedal Filipovi: Prosím ťa, o kom to hovorí prorok? Sám o sebe, a či o niekom inom? 35 Vtedy Filip otvoril ústa a počnúc týmto miestom Písma, zvestoval mu Ježiša. 36 Ako šli cestou ďalej, prišli k akejsi vode. I prehovoril eunuch: Ajhľa, voda! Čo mi prekáža dať sa pokrstiť? 37 Filip mu povedal: Ak veríš z celého srdca, môže sa stať. A (eunuch) odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Syn Boží. 38 Nato kázal zastaviť voz a obaja, Filip a eunuch, zostúpili do vody; i pokrstil ho. 39 Keď vystúpil z vody, Duch Pánov uchopil Filipa, a eunuch ho viac nevidel, ale rozradostený šiel svojou cestou.


Stretnutie na pustom mieste. Duch Svätý posiela Filipa na pusté miesto nehostinnej púšte. Má to nejaký zmysel? Veď ísť treba tam, kde sú ľudia. Asi takto by sme kalkulovali na rôznych misijných výboroch dnes. Malo by to aj svoju logiku, avšak občas by sme sa spreneverili vedeniu Ducha. Filip kráča niekoľko desiatok kilometrov, aj napriek tomu, že zmysel tejto cesty nemusel chápať. Pokyn bol však jasný: vydaj sa na cestu. Poslušnosť slovu, poslušnosť ako schopnosť nechať sa viesť Duchom. Poslušnosť ako tajomstvo, ktoré prináša rôzne prekvapenia v podobe zaujímavých stretnutí. Až na ceste poslušnosti Filip pochopí, že jeho cesta mala zmysel. Stretol bohatého človeka, ktorý bol duchovne chudobný. Bol účastný náboženského diania, čítal Písmo, ale chýbal mu duch porozumenia. Či chápeš, čo čítaš? Skúsme si túto otázku bytostne privlastniť. Chápeme slovo v kontexte nášho života? Bez pochopenia niet úprimnej viery. Bez Ducha niet života. Bez otázok niet odpovedí. Filip sa nebál otázok, v odpovediach našiel stratenú ovečku, ktorú priviedol k Pastierovi duší. Takto eunuch vnútorne zbohatol Kristovou chudobou. Keď sa nám zdajú nejaké miesta či chvíle života pusté, možno nás čaká nové prekvapenie Ducha. Len ostať poslušný vedeniu Ducha a Jeho slovu a nebáť sa otázok!
Autor: Peter Mihoč
Pieseň: ES 286


Tráve dáš rásť pre dobytok, bylinám na úžitok človeku, aby vyviedol chlieb zo zeme. Žalm 104,14

Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. Lukáš 11,3


Matúš 28,16-20 :: Rímskym 6,3-8(9-11) :: Žalm 51 :: Modlíme sa za: Evanjelické základné školy