Zamyslenie na deň 7.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ozeáš 14,2-10

2 Navráť sa, Izrael, k Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo si padol pre svoju vinu. 3 Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí. 4 Nech nám Asýria nepomáha! Nebudeme jazdiť na koňoch a dielu svojich rúk už nepovieme: Bože náš! Veď u Teba nájde milosť sirota. 5 Uzdravím ich odvrátenie, milovať ich budem dobrovoľne, lebo sa od nich odvrátil môj hnev. 6 Budem pre Izrael ako rosa; a on kvitnúť bude ako ľalia, zakorení sa ako linda. 7 Rozložia sa jeho ratolesti, jeho nádhera bude ako nádhera olivy a voňať bude ako Libanon. 8 Vrátia sa a prebývať budú v mojej tôni, budú ako záhrada, kvitnúť budú ako vinič, ktorý má povesť libanonského vína. 9 Efrajim! Čo ho ešte do modiel? Ja sám som ho vypočul a hľadím na neho. Ja som ako zelený cyprus, tvoje ovocie pochádza zo mňa. 10 Kto je múdry, nech to pochopí, a kto je rozumný, nech to pozná! Lebo cesty Hospodinove sú priame, spravodliví po nich putujú, priestupníci sa však na nich potknú.


Ako sa rodí úžas? Ako sa deje premena z hrôzy na nádheru, zo smrti na život? Záver knihy Ozeáš je úžasným príkladom Božej lásky a milosti k hriešnym ľuďom, ktorý ukazuje, že Pán Boh nie je náladový, ale túži po dobre pre nás. – – Čo môžeme pochopiť a poznať (v.10) o Bohu, o sebe a o ceste od hrôzy k úžasu? – Boh je aktívny ako prvý, chce naše dobro a hoci konáme pyšne, svojvoľne a hlúpo, pýta sa nás – mám ťa vyslobodiť zo smrti? (Oz 13,14). Prestaňme sa ľutovať, lebo mnohokrát je naša situácia spôsobená našou vinou (v.2); pokánie: ľútosť, obrátenie sa k Bohu a prosba o odpustenie je otvorením dverí pre Pána Boha, dverí našich sŕdc, ktoré majú kľučku iba zvnútra (Zj 3,17-21); úžasný a nádherný výsledok Božieho pôsobenia v človeku i v národe – ovlaženie, zakorenenie, sviežosť, príjemná vôňa, ovocie… Nemáme ostať len v nostalgickej spomienke na minulosť, čo Pán Boh konal kedysi. Samotný Boh nás vyzýva k záchrane a k úžasnému životu s Ním. Boží Syn, Ježiš Kristus zomrel za naše hriechy, aby sme cez pokánie a vieru získali bohatstvo Jeho dobroty a žili skrze Ducha Svätého radostný a úžasný život. Aby sa náš život, život našich rodín, cirkevných zborov i národa podobal na obraz z veršov 6 až 9. Nájdi si dnes čas modliť sa Žalm 51 ako svoju osobnú modlitbu pokánia, prosby i ďakovania!
Autor: Daniel Kobylan
Pieseň: ES 645


Hospodine, nesúď sa so Svojím služobníkom; veď nikto živý nie je spravodlivý pred Tebou. Žalm 143,2

Hľaď teda na dobrotu a na prísnosť Božiu. Rímskym 11,22


Filipským 3,12-16 :: Modlíme sa za: Gelnica (Ko)