Zamyslenie na deň 8.6.2023

1.Mojžišova 29,1-14a

1 Potom sa Jákob vydal na cestu a odišiel do krajiny synov Východu. 2 Zrazu zazrel studňu na poli, a hľa, pri nej ležali tri stáda oviec, lebo z tej studne napájali stáda; kameň na otvore studne bol však veľký. 3 Keď tam zohnali všetky stáda, odvalili kameň sponad otvoru studne a napájali ovce; potom privalili kameň na jeho miesto, na otvor studne. 4 Jákob sa im prihovoril: Bratia moji, odkiaľ ste? Oni mu odpovedali: Sme z Cháránu. 5 Vtedy sa ich opýtal: Poznáte Náchórovho syna Lábána? A oni odpovedali: Poznáme. 6 Potom sa ich opýtal: A má sa dobre? Oni odpovedali: Dobre. Hľa, jeho dcéra Ráchel práve prichádza s ovcami. 7 On im však povedal: Veď je ešte ďaleko do konca dňa, nie je čas zháňať stáda; napojte ovce a choďte ich pásť! 8 Nato mu odpovedali: Nemôžeme, kým nebudú pozháňané všetky stáda. Potom sa kameň sponad otvoru studne odvalí a napojíme ovce. 9 Keď sa s nimi ešte zhováral, prišla Ráchel s ovcami svojho otca; ona ich totiž pásavala. 10 Keď Jákob uzrel Ráchel, dcéru matkinho brata Lábána, a ovce Lábána, brata svojej matky, pristúpil, odvalil kameň sponad otvoru studne a napojil ovce matkinho brata Lábána. 11 Jákob pobozkal Ráchel a nahlas zaplakal. 12 Potom Jákob oznámil Ráchel, že je príbuzným jej otca a Rebekiným synom. Ona odbehla a oznámila to svojmu otcovi. 13 Keď Lábán počul správu o Jákobovi, synovi svojej sestry, vybehol mu naproti, objal ho, pobozkal a voviedol do svojho domu. On vyrozprával Lábánovi všetko, čo sa stalo. 14 Lábán mu povedal: Ty si naozaj moja kosť a moje telo! I pobudol u neho mesiac.


Božia cesta je úspešná. Rodičovská úloha má pri vývoji detí veľmi dôležitú úlohu, ale z pedagogického hľadiska nebýva vždy správna. Často sa stáva, že otec uprednostňuje staršie dieťa pred mladším, kým matka to robí opačne. Takýto jav však nie je objavom našej modernej doby. Už Stará zmluva vykresľuje takýto nezdravý jav. Praotec Izák si viac zamiloval staršieho syna, Ézava, kým matkiným miláčikom bol mladší syn, Jákob. Pán Boh Rebeke síce už pred narodením synov odhalil skutočnosť, že Jákob bude pokračovať v rodokmeni Abraháma a Izáka, čím naplní Boží sľub o vzniku veľkého národa. Matkina všímavosť a podnikavosť však Jákobovi priniesla výhody. Podľa vtedajšieho poriadku dedičstvo dostával prvorodený syn. V tomto prípade patrilo Ézavovi, ale Jákob si za matkinej pomoci ukoristil otcovo požehnanie, čím si rozhneval brata. Na bratovu výstrahu reaguje chytrácky: útekom k matkinmu bratovi Lábanovi do Cháranu. Zároveň nám tento biblický príbeh odkrýva aj to, že si Pán Boh pre Svoje dielo nevyberá len samé vynikajúce osobnosti, ale používa aj nedokonalého človeka. On si z neho vyformuje bytosť, ktorá sa riadi Jeho vôľou. Tak Pán Boh určil aj smer Jákobovej cesty. Zastavil sa na nezvyčajnom mieste – pri studni, kde pastieri napájali dobytok. Toto miesto na pôde matkinho brata Lábana sa stane významným miestom pre Jákobovu budúcnosť. Tu, pri studni, sa stretne s mladšou dcérou Lábana, Ráchel, kde vykoná hrdinský skutok: odkryje poklop studne, ktorý dokázali otvoriť len traja pastieri. Tu sa vlastne rozhodne pre manželstvo s Ráchel, ktorá dopomôže k vzniku národa, ktorý bude Božím národom. Aj nám Pán Boh určuje životnú cestu, na ktorej máme podobné zástavky, na ktorých sa ocitáme v rozhodujúcom bode, z ktorého už nemôžeme vybočiť, lebo aj pre nás je to Božia cesta, ktorou nás bude viesť ruka Pána.

Modlitba: Drahý Bože, nie ako ja chcem, ale ako Ty! Veď ma Ty Sám. Amen.
Pieseň: ES 334
Autor: Eunika Jurková


Bóaz povedal Rút: Prišla si k Bohu Izraela, aby si uňho našla útočisko. Rút 2,12

Kristus prišiel, aby zvestoval pokoj vám, čo ste boli vzdialení, a pokoj tým, čo boli blízki. Efezským 2,17


2.Petra 1,16-21 :: Modlíme sa za: Muránska Dlhá Lúka (GeS)