Zamyslenie na deň 7.6.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 28,10-22

10 Jákob odišiel z Beér-Šeby a šiel do Cháránu. 11 Došiel na posvätné miesto a prenocoval tam, lebo slnko už zapadalo. Vzal jeden z kameňov onoho posvätného miesta, položil si ho pod hlavu a ľahol si na tom mieste. 12 Snívalo sa mu, že na zemi stál rebrík, ktorý vrchným koncom siahal po nebo, a Boží anjeli vystupovali a zostupovali po ňom. 13 A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom. 14 Tvojho potomstva bude ako prachu zeme; rozmôžeš sa na západ a na východ, na sever i na juh, a v tebe i v tvojom potomstve budú požehnané všetky čeľade zeme. 15 Ajhľa, ja som s tebou a budem ťa ochraňovať všade, kadiaľ pôjdeš, dovediem ťa späť do tejto krajiny, lebo ja ťa neopustím, kým nesplním, čo som ti zasľúbil. 16 Keď sa Jákob prebudil zo spánku, povedal: Naozaj Hospodin je na tomto mieste, a ja som o tom nevedel. 17 Dostal strach a povedal: Aké hrozné je toto miesto! Nie je tu nič iné ako Boží dom a tu je nebeská brána. 18 Včasráno vzal Jákob kameň, ktorý si položil pod hlavu, vztýčil ho ako posvätný stĺp a zvrchu ho polial olejom. 19 To miesto pomenoval Bételom; predtým meno toho mesta bolo Lúz. 20 Vtedy Jákob urobil takýto sľub: Ak Boh bude so mnou a bude ma chrániť na ceste, ktorú práve konám, ak mi dá chleba na jedenie a šaty na oblečenie, 21 a ak sa šťastne vrátim do svojho otcovského domu, tak Hospodin bude mojím Bohom. 22 Tento kameň, čo som postavil ako posvätný stĺp, bude Božím domom, a zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.


Naša istota. Jákob podvodom získal požehnanie, ktoré patrilo jeho prvorodenému bratovi, Ézavovi. Pán Boh si pre Svoju službu použije aj nedokonalého človeka. Musí však prejsť ešte dlhou prípravou, musí spoznať sám seba, aj život okolo seba. Zápas sa začína útekom z domu a pokračuje zápasom s Bohom, ktorý sa odohrá v spánku. S Jákobom, ktorý je na úteku pred bratom, zápasí v noci. Hospodin mu zároveň zveruje posolstvo, že požehnanie – zasľúbené Abrahámovi – prejde na neho. V požehnaní je uistenie o Božej prítomnosti, ochrane a o Božom vedení. Nakoniec sa zápas po mnohých rokoch s Bohom zopakuje, ale to je už skutočný zápas pri potoku Jabbok, po ktorom Jákob ostane poznačený na bedrovom kĺbe a dostáva nové meno – Izrael. – – Pán Boh aj teraz používa rôzne spôsoby, aby si aj z nás – rozličnými vonkajšími vplyvmi „nabalených“ – ľudí vytváral Svoje nástroje. A tak máme svoje Bét-ely i Jabboky, v ktorých zakúšame Jeho pomoc a ochranu. Prenesme svoje ťažkosti vždy na nášho Boha, ale tam zložme aj svoje podvody a lakomosť a pokračujme na svojej životnej ceste ako dediči Božieho zasľúbenia.

Modlitba: Milý Bože, Otče, udeľ nám Svoju pomoc na to, aby sme zanechali svoje zlé vlastnosti a žili pod Tvojou ochranou a milosťou. Amen.
Pieseň: ES 494
Autor: Jaroslav Jurko

Vo všetkom sa pridŕžajte cesty, ktorou vám Hospodin, váš Boh, prikázal ísť, aby ste zostali nažive. 5.Mojžišova 5,33

Veď čo bolo kedysi napísané, bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu z Písem mali nádej. Rímskym 15,4


Izaiáš 57,14-16 :: Modlíme sa za: Mošovce (TuS)