Zamyslenie na deň 8.5.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Židom 4,14 – 5,10

14 Pretože máme veľkého Veľkňaza, ktorý prenikol nebesá, Ježiša, Syna Božieho, pridŕžajme sa vyznania. 15 Veď nemáme Veľkňaza, ktorý by nemohol cítiť s našimi slabosťami, ale (máme Veľkňaza), podobne pokúšaného vo všetkom, (ale) bez hriechu. 16 Pristupujme teda s dôverou ku trónu milosti, aby sme prijali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas.

5:1 Každý veľkňaz, ktorý je spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí vo veciach Božích: prinášať dary a obete za hriechy. 2 Je schopný spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, lebo aj sám podlieha slabostiam; 3 preto je povinný prinášať obeť za hriechy aj za ľud, aj za seba. 4 A nikto si nemôže sám vziať hodnosť, len ak ho Boh povolal ako aj Árona. 5 Podobne ani Kristus nepoctil sa sám veľkňazskou hodnosťou, ale (poctil Ho) Ten, ktorý Mu povedal: Syn môj si Ty, ja som Ťa splodil dnes. 6 Ako aj inde hovorí: Ty si kňaz naveky na spôsob Melchisedeka. 7 V dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti, a aj bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť. 8 Hoci bol Synom, tým, že trpel, naučil sa poslušnosti. 9 A stal sa pôvodcom večného spasenia, keď prešiel v dokonalosť k dobru všetkých, ktorí Ho poslúchajú, 10 keď Ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchisedeka.


Top hodnosť. Hodnosť. Keď počujeme toto slovo, ako prvé sa nám pravdepodobne vybaví vojak. Ten môže získavať vyššie hodnosti, od desiatnika až po generála. Závisí to od vzdelania, služby atď. Ak získava vyššiu a vyššiu hodnosť, rozširujú sa jeho kompetencie, rastie autorita, snáď aj uznanie. Dnes sme čítali, že Kristus má hodnosť Veľkňaza. Niekto by mohol uvažovať, že každým zázrakom sa Jeho hodnosť dostávala vyššie a vyššie. A z proroka sa stal Veľkňaz. Nie, Jeho rovno povýšil Boh. To, že Ho menuje Svojím Synom, je potvrdením, že je „top“. Lenže niesť túto hodnosť nie je jednoduché. Tým, že Ježiš je „top“, kladú sa na Neho aj top úlohy a nároky. Má byť Otcovi vo všetkom poslušný. Je pokúšaný, mnohými opovrhovaný, znevažovaný. Dokonca musí ukrutne trpieť. Vieme, že až na smrť. – – Prečo to všetko? Kvôli tebe. Kvôli mne. Iná cesta nebola a nie je. Koľkokrát si nesvätil sviatočný deň? Koľkokrát si nepoďakoval v modlitbe za to, že si ráno otvoril oči? Koľkokrát si vzal meno Božie nadarmo? Koľkokrát si zle zmýšľal o blížnom? Koľkokrát, koľkokrát, koľkokrát…? Presne toľkokrát pichlo v srdci Krista na kríži. Kvôli mne i tebe. Obetoval seba. A výsledok? Stal sa pôvodcom večného spasenia. Áno, aj ty, aj ja ako veľkí hriešnici môžeme byť spasení! Stačí VERIŤ.
Autor: Zuzana Alcnauerová
Pieseň: ES 668


Ó Hospodine, uskutočnil si predivné plány, od pradávna verné a pravé. Izaiáš 25,1

Pridŕžajme sa neochvejne vyznania nádeje, lebo verný je Ten, ktorý dal to zasľúbenie. Židom 10,23


Lukáš 18,1-8 :: Modlíme sa za: Banská Bystrica – Radvaň (Zv)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby