Zamyslenie na deň 8.3.2023

Rímskym 8,1-11

1 A tak teraz už nie je žiadne odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. 2 Veď zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi ťa oslobodil od zákona hriechu a smrti. 3 Čo bolo nemožné Zákonu pre slabosť spôsobenú telom, to vykonal Boh, keď poslal svojho Syna v podobe hriešneho tela a pre hriech odsúdil hriech v tele, 4 aby sa splnila požiadavka Zákona v nás, ktorí žijeme nie podľa tela, ale podľa Ducha. 5 Lebo tí, čo žijú podľa tela, myslia na telesné veci, tí, čo žijú podľa Ducha, myslia však na duchovné veci. 6 Lebo zmýšľanie tela vedie k smrti, zmýšľanie Ducha však vedie k životu a pokoju. 7 Pretože zmýšľanie tela je nepriateľstvom voči Bohu — nepodrobuje sa totiž Božiemu zákonu; veď sa ani nemôže. 8 Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. 9 No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží Duch. Ale ak niekto nemá Kristovho Ducha, ten nie je jeho. 10 Ak však je Kristus vo vás, telo je mŕtve pre hriech, ale Duch je život pre spravodlivosť. 11 Ak teda vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, tak ten, ktorý vzkriesil Krista z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá svojím Duchom, ktorý prebýva vo vás.


Život alebo smrť? Rád sa spoliehaš na seba? Myslíš si, že si poradíš? Že máš svoj život vo svojich rukách? Chyba! Toto všetko je smrť. Je to telesné zmýšľanie o živote a sú to iba naše chabé možnosti. To je zákon tela a život podľa tela. Nedokonalý, obmedzený, slabý a najmä – hriešny. A odplata za hriech je smrť. Lebo telesný život, to je túžba byť bohom, a tá je až dodnes nepriateľstvom voči živému Bohu. Ak však chcem raz počuť: „Nevinný, prepustite ho!“, potom potrebujem viac, než mi vie dať a zabezpečiť telo, tento svet a teda – ja sám. Potrebujem byť Kristovým – Božím – človekom. Potrebujem Ducha, ktorý mi dáva schopnosť vierou prijať a zachovať to, čo Spasiteľ urobil pre každého z nás. Dostal som Ho pri krste a teraz by mal On dostať mňa. Má teda byť mojím Učiteľom a Radcom. Dovoľme Bohu a Jeho Duchu, aby nás učil, viedol a ukazoval nám cestu života! Dajme Mu priestor a čas! Iba vtedy sa z tej škaredej húsenice nášho telesného života vykľuje krásny motýľ večného života. Spoľahnime sa na Pánovo dielo a nepozerajme na to, čo je v našich silách. Pozerajme na Pána Ježiša Krista a budeme už dnes vzkriesení k novému životu. Kto uverí a bude pokrstený, bude spasený. Bude zachránený a znovuzrodený k večnému životu. Dovoľ slovu Evanjelia, aby ťa naplnilo Kristovou prítomnosťou a Jeho Duch ťa povedie k životu.

Modlitba: Pane, Ty vieš, ako veľmi potrebujem Teba – Tvoj pokoj a mier. Daj, aby som to vedel aj ja. Aby som sa nehral na boha, ale mal Boha svojho života v Tebe. Ježišu Kriste, nech Tvoj Duch vedie moje srdce a určuje môj život, aby som nepremárnil čas Tvojej milosti, ale našiel život v Tebe. Amen.
Pieseň: ES 444
Autor: Ján Kolesár


Krajina, krajina, krajina, počuj Hospodinovo slovo! Jeremiáš 22,29

Čo počujete len pošepky do ucha, rozhlasujte zo striech. Matúš 10,27


Ján 16,29-33 :: Modlíme sa za: Hrušovo (RiS)