Zamyslenie na deň 9.3.2023

Rímskym 8,12-17

12 Tak teda, bratia, sme dlžní, ale nie sami sebe, aby sme museli žiť podľa tela, 13 lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. 14 Lebo všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Boží synovia. 15 Veď ste neprijali ducha otroctva, aby ste opäť žili v strachu, ale prijali ste Ducha synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče.“ 16 Tento Duch sám dosvedčuje nášmu duchu, že sme Božie deti. 17 Ale ak sme deti, sme aj dedičia, Boží dedičia a Kristovi spoludedičia, aby sme, ak spolu trpíme, boli spolu aj oslávení.


Sme Božie deti. To je veľká výsada. To je najvyššie vyznamenanie, najvyšší post, aký môžeme na zemi získať. Nič iné sa tomu nevyrovná. A je to Boží cieľ s nami. Je to však aj veľká zodpovednosť – niesť Otcovo posolstvo ďalšej generácii a okoliu. Preto je také dôležité, aby sme nezostali len pozemskí. Aby sme sa nezameriavali na to, čo je pripútané vo svojej podstate k tomuto materiálnemu svetu, ale aby sme túžili získať niečo viac, čo sa možno nedá fyzicky uchopiť, vlastniť, manipulovať. Aby sme získali to, čo nás môže napĺňať a pozdvihnúť k lepšiemu životu. Je to oslobodzujúce poznanie, že nie sme závislí od vecí. Alebo – ako to predstavuje apoštol, že nemusíme „žiť podľa tela“, lebo to vedie k otroctvu a smrti. No zároveň nás povzbudzuje, aby sme sa napriek tomu, že žijeme v tele, nechali viesť Duchom. Aby sme neboli ako rozmaznané deti, ktoré si nárokujú na všetko, aj na to, čo potrebujú, ale aj na to, čo nepotrebujú, ba dokonca aj na to, čo im škodí. Aby sme sa nechali viesť Duchom, ktorý nás povedie cestou Ježiša Krista k nášmu nebeskému Otcovi. Práve Božia prítomnosť a Jeho vedenie nás premieňa na predovšetkým duchovne zmýšľajúce bytosti, ktoré vidia a rozumejú viac a dovidia ďalej, ako len tu a teraz.

Modlitba: Otče náš, Ty si si nás vyvolil za Svoje deti, my sme pre to nič neurobili. Ty si nám dal život aj nádej na večnosť skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Ďakujeme Ti za to a prosíme Ťa, pomáhaj nám duchovne vnímať tento život a jeho výzvy a spoliehať sa vždy na Tvoju pomoc, Abba. Amen.
Pieseň: ES 182
Autor: Eva Kolesárová


Veď Hospodin, tvoj Boh, je s tebou, a nič ti nechýbalo. 5.Mojžišova 2,7

Ježiš sa opýtal Svojich učeníkov: Keď som vás poslal bez mešca, bez kapsy a bez obuvi, či vám niečo chýbalo? Oni odpovedali: Nič. Lukáš 22,35


1.Jána 1,8 – 2,2 :: Modlíme sa za: Hybe (LOS)