Zamyslenie na deň 7.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3.Mojžišova 8,1-13

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Vezmi Árona a s ním jeho synov aj šaty, olej na pomazanie, junca na obeť za hriech, dva barany, kôš nekvasených chlebov 3 a zhromaždi celý zbor ku vchodu do svätostánku. 4 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin, a zbor sa zhromaždil ku vchodu do svätostánku. 5 Vtedy Mojžiš povedal zboru: Toto je to, čo Hospodin prikázal urobiť. 6 Mojžiš predviedol Árona i jeho synov a umyl ich vodou. 7 Dal mu spodné rúcho, opásal ho pásom, obliekol mu plášť, dal mu efód, opásal ho stuhou efódu a obopäl ho ňou. 8 Potom položil na neho náprsník a do náprsníka vložil urím a tummím. 9 Na hlavu mu položil turban, na turban pripevnil spredu zlatú ozdobu, posvätnú čelenku, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 10 Potom Mojžiš vzal olej na pomazanie, pomazal príbytok i všetko, čo bolo v ňom, a posvätil ho. 11 Pokropil ním oltár sedem razy, pomazal oltár i všetko jeho náčinie, aj umývadlo s jeho podstavcom, aby ich posvätil. 12 Z oleja na pomazanie nalial na hlavu Áronovu a pomazal ho, aby ho vysvätil. 13 Nato Mojžiš predviedol Áronových synov, obliekol im spodné rúcho, opásal ich pásom a priviazal im kňazské klobúky, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.


Jediným pravým Veľkňazom je Pán Ježiš Kristus. „Takého Veľkňaza sme aj potrebovali: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov a vyvýšeného nad nebesá, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obeť najprv za svoje a potom za hriechy ľudu. Lebo urobil to raz navždy, keď seba samého obetoval“ (Žid 7,26-27). Mali by sme sa modliť aj za kňazský dorast a vyznať naše zlyhanie, že sme nedokázali v novej darovanej slobode vytvoriť projekty pre formovanie mládeže v cirkevných zboroch ECAV. Sme v rovnakej situácii, ako evanjelická cirkev v Nemecku, ktorá konštatuje, že od roku 2020 to bude veľmi ťažké, lebo bude veľký nedostatok farárov a bude ťažké obsadiť prázdne miesta v cirkevných zboroch. Je zaujímavé čítať rozhovory a rokovania o týchto problémoch a udivene počúvať o nových perspektívach, ktorým sa nevyhne ani ECAV na Slovensku. Dr. Martin Luther vyznáva: „Kresťan bol krstom vysvätený za kňaza, teda patrí sa, aby sa modlil. Ak sa nebude modliť, zatratíme vieru. Kresťana robí kresťanom práve modlitba. Kňazským oblečením – rúchom je Ježišovo meno.“ Zmyslom ordinácie dnes je práve obliekanie do tohto rúcha; Pán Boh musí obliecť hriešneho človeka, aby mohol v pokore predstúpiť pred NEHO. Modlitba Dr. M. Luthera: „Pane, ja som hriešnik a vlastnými silami si pomôcť nedokážem. Preto prichádzam k Tebe: Pomôž mi! Amen.“
Autor: Ján Bakalár
Pieseň: ES 105


Chváľte Hospodina! Lebo je dobré spevom oslavovať nášho Boha; lebo chválospev je milý, ľúbezný. Žalm 147,1

Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom. Efezským 5,19


Jób 1,1-22 :: MODLÍME SA ZA: Dunajská Streda (Ba)