Zamyslenie na deň 7.2.2024

2.Timotejovi 4,9-22

9 Usiluj sa čím skôr prísť ku mne. 10 Démas ma totiž opustil, lebo si zamiloval terajší svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. 11 Iba Lukáš je so mnou. Vezmi Marka a priveď ho so sebou, pretože mi bude užitočný v službe. 12 Tychika som však poslal do Efezu. 13 Keď prídeš, prines plášť, ktorý som nechal v Troade u Karpa. Prines aj knihy, najmä pergameny. 14 Mnoho zla mi spôsobil kováč Alexander. Pán mu odplatí podľa jeho skutkov. 15 Aj ty sa ho chráň, lebo sa veľmi staval proti našim slovám. 16 Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili. Nech sa im to nezaráta. 17 Pán však stál pri mne a posilňoval ma, aby skrze mňa bola dovŕšená zvesť a aby ju počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. 18 Pán ma vytrhne zo všetkého zlého diela a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen. 19 Pozdrav Prisku a Akvilu i Oneziforovu rodinu. 20 Erastus zostal v Korinte, Trofima som však nechal chorého v Miléte. 21 Usiluj sa prísť pred zimou. Pozdravuje ťa Eubúlus a Pudens, Linus a Klaudia i všetci bratia. 22 Pán nech je s tvojím duchom. Milosť s vami.


Pracovný denník alebo testament? Keď by sme otvorili apoštolov „pracovný záznamník“, na malej ploche je pomerne rozsiahly zoznam Pavlových spolupracovníkov. Z informácií v ňom sa dá zložiť obraz živej spolupráce apoštola s mnohými ľuďmi. Ako v každej spolupráci, aj tu cítime blízkosť i napätie. Niektorých (Timotea, Títa a Tychika) vidí apoštol ako svojich „nástupcov“ v šírení evanjelia. Pred inými zas varuje. V širokom priestore a v rôznosti pomerov a vzťahov sa odohráva ťažký zápas. Svedčí o tom aj to, že ani vtedajšia práca na duchovnom poli kresťanskej cirkvi, ani práca dnes nie je vecou jednotlivcov ani ľudských síl. V zložitom náboženskom, kultúrnom aj spoločenskom prostredí vždy išlo a ide o spoločné budovanie domu cirkvi. A to je možné len v moci evanjelia Ježiša Krista a v moci Ducha Svätého. O ňu prosme vo svojich modlitbách. – – Pred pozdravmi píše apoštol: „Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu! Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval…“ (4,6-7). Toto jeho sumarizovanie znie ako záverečné tóny „symfónie“ života. Sú dôležité! Pripomínajú našu dočasnosť a v nej každodennú prosbu k Bohu: „Uč nás tak počítať dni života, aby sme múdre srdce získali“ (Ž 90,12).

Modlitba: Bože, ďakujem za spolupracovníkov v cirkvi. Odpusť, že niekedy s nimi zažívam viac napätia než lásky. Prenikaj ma Tvojím Duchom, nech žiješ Tvoju lásku v našej službe. Amen.
Pieseň: ES 277
Autor: Dušan Kováčik


Veľmi ma potrestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Žalm 118,18

Bol tam človek, chorý už tridsaťosem rokov. Ježiš mu povedal: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď!“ A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Ján 5,5.8-9


Lukáš 6,43-49 • Modlíme sa za: Hrušovo (RiS)