Zamyslenie na deň 8.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 16,1-17

1 Dbaj na mesiac ábíb! Vtedy usporiadaj paschu Hospodinovi, svojmu Bohu, lebo v mesiaci ábíbe ťa Hospodin, tvoj Boh, v noci vyviedol z Egypta. 2 Obetuj paschu Hospodinovi, svojmu Bohu, z oviec a dobytka na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, aby tam dal prebývať svojmu menu. 3 Nejedz pri tom nič kvasené; sedem dní jedz nekvasený chlieb, chlieb biedy – lebo naponáhlo si vyšiel z Egypta, aby si po všetky dni svojho života pamätal na deň, keď si vyšiel z Egypta. 4 Za sedem dní nech nevidno u teba kvasu na celom tvojom území; z mäsa, ktoré budeš obetovať večer v prvom dni, nezostane nič do rána. 5 Paschu nesmieš obetovať v ktoromkoľvek svojom mieste, ktoré ti dá Hospodin, tvoj Boh, 6 iba na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam dal prebývať svojmu menu; tam obetuj paschu večer, keď slnko zapadá, v čase, keď si vyšiel z Egypta. 7 Uvar ju a zjedz na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh; ráno sa smieš vrátiť a ísť do svojich stanov. 8 Šesť dní jedz nekvasený chlieb; siedmy deň bude slávnostné zhromaždenie na počesť Hospodina, tvojho Boha; nekonaj vtedy nijakú prácu. 9 Počítaj si sedem týždňov. Začni počítať sedem týždňov od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu. 10 Vtedy usporiadaj slávnosť týždňov na počesť Hospodina, svojho Boha. Čo bude môcť tvoja ruka dobrovoľne obetovať, daj podľa toho, ako ti požehná Hospodin, tvoj Boh. 11 Raduj sa pred Hospodinom, svojím Bohom, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, i tvoj služobník i tvoja slúžka, i levíta, ktorý je v tvojich bránach, i cudzinec, i sirota i vdova, ktoré sú u teba, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, aby tam dal prebývať svojmu menu. 12 Pamätaj, že si bol otrokom v Egypte, preto zachovávaj a plň tieto ustanovenia! 13 Slávnosť stánkov sväť sedem dní, keď pozbieraš úrodu z holohumnice a z kade. 14 Raduj sa vo svoj sviatok, ty i tvoj syn i tvoja dcéra, i tvoj služobník i tvoja slúžka, i levíta, i cudzinec, i sirota i vdova, ktorí budú v tvojich mestách. 15 Sedem dní sväť Hospodinovi, svojmu Bohu, na mieste, ktoré si vyvolí Hospodin, lebo ti požehná Hospodin, tvoj Boh, na celej tvojej úrode a pri každom tvojom počínaní. Preto sa raduj! 16 Tri razy do roka nech sa každý muž objaví pred Hospodinom, svojím Bohom, na mieste, ktoré si vyvolí: na slávnosť nekvasených chlebov, na slávnosť týždňov a na slávnosť stánkov. Nech sa pred Hospodinom neukáže s prázdnymi rukami; 17 každý nech dá, čo bude môcť, podľa požehnania Hospodina, tvojho Boha, ktoré ti udelil.


Sviatky nám pripomínajú, Komu za všetko vďačíme. Či si to uvedomujeme alebo nie, žijeme – máme nádej len vďaka udalostiam, na ktoré poukazujú sviatky. Sviatky aktualizujú Božie činy minulosti – tým nás zachovávajú vo viere a chránia pred zabúdaním na Božie konanie. To platí pre kresťanov, ale platilo to aj pre starozmluvný Izrael. Pascha mu pripomínala, ako ho Boh vyslobodil z Egypta, svedčila o záchrane z duchovnej i telesnej neslobody. Zabitie obetného zvieraťa podčiarkovalo, že niet spásy bez obete. Vyslobodenie z Egypta vytvorilo predpoklady nového života pre Izrael, Kristova obeť pre ľudí z každého národa. Slávnosť týždňov (šavuót) sa týkala jarnej úrody obilia, prvotiny ktorého sa mali darovať Hospodinovi. Toto dobrovoľné dávanie je odozvou – náležitou reakciou – na Božie požehnanie. Slávnosť stánkov (sukkót) je spätá s jesenným zberom úrody. Radostný charakter slávností týždňov a stánkov naznačuje „ochutnávku“ dokonalej radosti pripravenej nám v novom veku (v nebi). Dnes sú sviatky pre nejedného dňami nudy. Sviatky nás však upriamujú na Božie konanie. Vyťahujú nás z jednotvárnosti a povrchnosti. Zvestujú, že máme nesmierne bohatstvo: nie sme tí, ktorí v prvom rade musia pre Boha čosi vykonať. Boh vykonal všetko, aby sme „život mali a hojne mali“. Dovoľme, aby sa nás posolstvo sviatkov uzdravujúco dotýkalo!
Autor: Martin Šefranko
Pieseň: ES 238


Ale budú bývať bezpečne a nikto ich nevyplaší. Ezechiel 34,28

Zostáva teda odpočinok ľudu Božiemu. Židom 4,9


1.Tesalonickým1,2-10 :: Modlíme sa za: Spišské Vlachy (Ta)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby