Zamyslenie na deň 7.12.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 9,1-6

1 Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. 2 Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. 3 Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov. 4 Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. 5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. 6 Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.


Už svitá! Apoštol Pavel si v istej chvíli svojho života prešiel temným údolím… Do istej chvíle nepoznal Pána Ježiša. Jeho život bol naplnený štúdiom, cestou za kariérou (a od chvíle, kedy sa na obzore objavilo meno Ježiš), aj prenasledovaním kresťanov. Možno sa v tej chvíli Pavel nazdával, že je na vrchole a prežíva to najlepšie a najslávnejšie, čo môže byť. A predsa – opak bol pravdou! Bola to prázdnota, honba za vetrom, život naplnený nešťastím a krvou iných ľudí. Neskôr Pavel sám vyznáva, že to bola strata a smeti (F 3,8). – – K radikálnej zmene došlo, keď spoznal Pána Ježiša a stal sa Jeho služobníkom. Spoznal, že bol veľkým hriešnikom. Zároveň však spoznal, že Ježišova milosť je taká veľká, že jeho život očistila aj od týchto temných a krvavých škvŕn (1Tim 1,12-16). A od tejto chvíle aj on (podobne ako Izaiáš) naplnil svoje ústa radostnou chválou Ježišovho mena. Koľko radostných vyznaní, koľko svedectiev, koľko listov a koľko ciest vyšlo od apoštola Pavla ako prejav vďačnosti, že aj on uprostred tmy mohol uzrieť veľké svetlo?! – – A pozor, od čias apoštola Pavla ubehla už značná doba, a teda platia nasledujúce slová možno ešte omnoho viac, ako vtedy: „Noc pokročila, deň sa priblížil. Odložme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla“ (R 13,12).

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nás nenechávaš bez výzbroje svetla! Odpusť, že ju zriedka používam. Veď ma Svojím Duchom, nech obstojím v životných zápasoch! Amen.
Pieseň: ES 12
Autor: Peter Taját


Beda hrdinom, ktorí za úplatok vyhlásia zločinca za nevinného a za odmenu odnímu právo od spravodlivých! Izaiáš 5,22.23

Napokon, bratia, upriamte svoju myseľ na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyhodné a úctyhodné, to, čo je cnostné a chvályhodné. Filipanom 4,8


2.Korintským 5,1-10 •  Modlíme sa za: Vrbovce (MyS)