Zamyslenie na deň 8.11.2023

Jób 8,1-22

1 Nato Bildad zo Šúachu odpovedal takto: 2 „Dokedy budeš takto hovoriť? Veď tvoje reči sú ako víchor. 3 Vari Boh prekrúca právo alebo Všemohúci spravodlivosť? 4 Ak tvoji synovia proti nemu zhrešili, tak ich vydal do moci ich vlastného priestupku. 5 Ak však ty budeš horlivo hľadať Boha a o milosť prosiť Všemohúceho, 6 ak si čistý a úprimný, tak teraz povstane pre teba a obnoví tvoj spravodlivý príbytok 7 a hoci tvoje začiatky boli nepatrné, tvoja budúcnosť sa preveľmi vzmôže. 8 Len sa opýtaj predchádzajúceho pokolenia a zisti si výsledky skúmania ich otcov, 9 veď my sme tu len včerajší a nemáme poznanie, lebo naše dni na zemi sú len tieň. 10 Vari ťa oni nepoučia? Porozprávajú ti to a povedia, čo majú na srdci. 11 Vyrastie azda trstina tam, kde nie je močiar? Rozmnoží sa šachorina bez vody? 12 Keď sa ešte zelená, keď sa ešte nezrezáva, prv ako každá iná tráva vyschne. 13 Tak pochodia všetci, ktorí zabúdajú na Boha, a nádej podliaka zhynie. 14 Jeho nádej je ako babie leto a jeho dúfanie ako pavučina. 15 Spoľahne sa na svoj dom, ale ten neobstojí, bude ho spevňovať, ale nevydrží. 16 Na slnku je plný miazgy a jeho výhonok sa vypína nad záhradou. 17 Jeho korene sa prepletajú kopou kamenia, kamenný dom si vyhľadávajú. 18 Ak ho odpracú z jeho miesta, bude zapierať: ‚Nikdy som ťa nevidel.‘ 19 Taká je teda radosť jeho cesty a z prachu pučia ďalší takí. 20 Nuž Boh nezavrhne bezúhonného ani neposilní ruku tých, čo robia zlo. 21 Celkom naplní tvoje ústa smiechom a tvoje pery radostným pokrikom. 22 Tí, čo ťa nenávidia, musia sa obliecť do hanby, a stan bezbožných — toho už niet.“


O novej spravodlivosti v Kristovi. Z času načas sa v médiách objavia informácie o tom, že niekto bol odsúdený na 30 rokov a nakoniec sa po čase dokázala jeho skutočná nevina. Sú aj prípady, keď zlyhá advokácia a súdnictvo. Potrestaný znáša neprávosť. Je však rozdiel nádejať sa a dúfať v udelenie milosti, keď nesieme vinu, a keď sme čin nespáchali. Čakanie na spravodlivosť v pokání sa nedá porovnať s vymáhaním si falošnej spravodlivosti. Bildad zo Šúachu tak, ako Jóbovi, aj nám pripomína v dnešné ráno, že ak hrešíme, Boh nás vydá do moci našich vlastných priestupkov. Niečo podobné čítame v Liste Kolosenským 3,25: „Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo nieto uprednostňovania osôb.“ Kto sa nádeja v lepšiu budúcnosť a nie je ochotný činiť pokánie, zabúda na Boha a prekrúca právo. – – Pán Ježiš nás naučil Svoju modlitbu a k nej pridal dôležité zvolanie: „Nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ Pán Boh môže zo Svojej milosti obnoviť aj nás. Bildad má pravdu v tom, že Jób by mal hľadať Boha. Piaty verš hovorí: „Ak však ty budeš horlivo hľadať Boha a o milosť prosiť Všemohúceho…“ Možno sa aj dnes stane niečo, pri čom sa budeme musieť rozhodnúť. Konajme dnes osobne, stojac pred Božou spravodlivosťou a vnímajúc, že sme ospravedlnení Kristovou krvou!

Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že v Tebe máme nádej na skutočnú spravodlivosť. Keď je Tvoja milosť pri nás, deje sa v našom živote spravodlivosť. Ďakujeme Ti, že hoci žijeme vo svete, kde je veľa nespravodlivosti, vieme, že náš život sa zakladá na Tvojej láske a odpustení. Preto v Tebe môžeme smelo vyznať, nech sa deje vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Amen.
Pieseň: ES 325
Autor: Ivan Boženík


Požehnaný, kto prichádza v mene Hospodina! Žalmy 118,26

Tým však, čo Ho prijali a veria v Jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Ján 1,12


Jonáš (3,10) 4,1-11 :: Modlíme sa za: Záriečie (TuS)