Zamyslenie na deň 8.11.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 42,7-9

7 Keď Hospodin dohovoril tieto slová Jóbovi, riekol Elífazovi Témanskému: Môj hnev vzplanul proti tebe a proti tvojim dvom priateľom, lebo ste nehovorili správne o mne ako môj služobník Jób. 8 Preto si teraz vezmite sedem juncov a sedem baranov, choďte k môjmu služobníkovi Jóbovi a prineste spaľovanú obeť za seba. A nech sa môj služobník Jób modlí za vás; lebo len z ohľadu na jeho osobu nenaložím s vami podľa vášho bláznovstva, lebo ste nehovorili správne o mne ako môj služobník Jób. 9 Nato Elífaz Témanský, Bildad Šúachský a Cófar Naamátsky odišli a urobili, ako im prikázal Hospodin. A Hospodin bral ohľad na Jóba.


Si normálny? Si v poriadku? To chceš platiť všetky škody? Veď sa budeš musieť ospravedlňovať!… V dnešnom svete sa pokánie – priznanie chýb nenosí. Klamať, zamlčiavať, hodiť vinu na iných, to áno… To je pozícia moci, životný štýl – žiť bez chýb… Čo je väčšia odvaha – priznať sa alebo zatĺkať? Skutočné pokánie znamená prosiť Pána Boha o odpustenie, ľutovať, sľúbiť, že už sa nikdy k tomu hriechu nevrátim a poďakovať za Jeho odpustenie. A ak môj hriech niekomu ublížil, alebo ublížil niekto mne, tak treba dať do poriadku svoje vzťahy. Môžeš ísť za tým človekom, napríklad aj s darčekom a vyriešiť svoju zatrpknutosť, zbaviť sa zlých myšlienok. Žiť s nevyznaným hriechom, či bez odpustenia voči iným, bráni vypočutiu našich modlitieb (Iz 59,2). Čistota = sila spoločenstva. Každému želám, aby nabral odvahu k pokániu, lebo to je jediná cesta k radostnému kresťanstvu, bez pokrytectva…
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nás vedieš ku pokániu. Ďakujeme, že tak buduješ lepší život na svete a hlavne v nebi. Pripravuješ nás. Odpusť, že sa nám do toho nechce a veď nás k tomu. Amen.
Pieseň: ES 550
Autor: Dušan Roháček


Izraelci hovorili Samuelovi: Neprestávaj za nás volať o pomoc k Hospodinovi, nášmu Bohu, aby nás vyslobodil. 1.Samuelova 7,8

Preto si vyznávajte navzájom hriechy a navzájom sa modlite za seba, aby ste sa vyliečili. Jakub 5,16


Ján 18,28-32 :: Modlíme sa za: Batizovce (Ta)