Zamyslenie na deň 8.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

17. nedeľa po Zjavení
Víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. 1.Jána 5,4


Marek 9,17-27

17 Odpovedal Mu jeden zo zástupu: Majstre, priviedol som k Tebe svojho syna, ktorý má nemého ducha, 18 a kde ho len pochytí, lomcuje ním; penia sa mu ústa, škrípe zubami a chradne. I povedal som Tvojim učeníkom, aby ho vyhnali, ale nemohli. 19 A On im odpovedal takto: Neveriace pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokiaľ vás budem trpieť? Prineste ho ku mne! 20 A priniesli ho k Nemu. Ako ten duch uzrel Ježiša, hneď lomcoval (chlapcom); tento padol na zem, zvíjal sa a ústa sa mu penili. 21 Spýtal sa (Ježiš) jeho otca: Odkedy sa mu to stáva? Odpovedal: Od detstva. 22 A často ho hodil aj do ohňa, aj do vody, aby ho zahubil. Ale ak môžeš, pomôž nám, zľutuj sa nad nami! 23 Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné! 24 Otec dieťaťa hneď zvolal: Verím! Pomôž mojej nevere! 25 Keď Ježiš videl zbiehať sa zástup, pohrozil nečistému duchu a povedal mu: Nemý a hluchý duch, ja ti rozkazujem: Vyjdi z neho a nikdy viac nevojdi doňho! 26 Nato skríkol (ten duch), veľmi ním zalomcoval a vyšiel. A (chlapec) ostal ako mŕtvy, takže mnohí hovorili, že umrel. 27 Ale Ježiš ho chytil za ruku a zodvihol, a on vstal.


Bezmocnosť. Kto je bezmocný? Nuž, je to človek, ktorý nemá dostatok sily. Nemá moc. A nemať moc, znamená mať „ne-moc.“ Kto je tu bezmocný? Nuž, v prvom rade sú bezmocní učeníci (v. 18). Chcú pomôcť, ale sami to nedokážu. Až dodnes platí, že učeník sám, bez Ježiša nič nemôže. Je bezmocný. Ale vidíme tu aj bezmocnosť chlapca, ktorého začali ovládať neznáme sily. Nemal moc, aby nad nimi zvíťazil. Častokrát to deti zažívajú práve v dospievaní, že si so sebou nedokážu poradiť. A nakoniec, vidíme bezmocnosť otca. On vo svojej bezmocnosti už nevie, čo má robiť. Ale Ježiš rozkázal, aby chlapca priviedli k Nemu (v. 19). A to je výzva pre všetkých rodičov, ktorí sa nachádzajú v údoli bezmocnosti. Priveďte svoje deti k Ježišovi! Lebo v tej našej bezmocnosti je tu niekto Všemocný. My aj vieme, že Bohu je všetko možné, ale vieme to len dovtedy, kým sa neocitneme v situácii bezmocnosti. V situácii bezmocností sa otec modlí: „Verím! Pomôž mojej nevere.“ Môže byť takáto modlitba rozpolteného človeka vypočutá? Otec predkladá Ježišovi svoju „poctivú“ modlitbu. Ak chceme, aby sa naša viera stretla s Kristom, musíme ju odkryť v jej neurčitosti aj so všetkými otázkami a pochybnosťami, ktoré máme, pretože iba tam sa naša viera môže stretnúť so skutočnou milosťou. Lebo najväčšou prekážkou živej viery býva umelá viera.
Autor: Stano Grega
Pieseň: ES 521


Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností. Ámos 5,15

Teraz aj vy odložte všetko: hnev, vášnivosť, zlosť, rúhanie sa i ošklivé reči zo svojich úst. Neluhajte si vzájomne, keď ste už vyzliekli starého človeka s jeho skutkami. Kolosenským 3,8-9


Matúš 15,21-28 :: Rímskym 10,9-17(18) :: Žalm 25 :: MODLÍME SA ZA: Vydavateľstvo ViViT